logo

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng : “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của

26/10/2020

Ngày 02/9/2020, đồng chí Tng Bí thư, Ch tch nưc Nguyễn Phú Trọng có bài viết quan trng với tiêu đề Chuẩn b và tiến hành tht tốt Đại hi XIII ca Đng, đưa đt ớc bước vào mt giai đoạn phát trin mới”. Bài viết mang thônđip có ý nghĩa quan trọng cả vđi ni và đi ngoi. 


Top