Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.052.762
Đang online: 6

[ Đăng ngày: 29/10/2018 ]

Vị trí, chức năng

          Thư viện tỉnh Khánh Hòa do UBND tỉnh Khánh Hòa thành lập, là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa có chức năng thu thập, bảo quản, tổ chức khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Thư viện tỉnh Khánh Hòa có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng phục vụ

Đối tượng phục vụ của Thư viện tỉnh Khánh Hòa là người đọc trong nước và nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại địa phương.

Nhiệm vụ và quyền hạn

          Thư viện tỉnh Khánh Hòa có những nhiệm vụ và quyền hạn sau :

          1. Các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Pháp lệnh thư viện và Nghị định số 72/2002/NĐ-CP.

          2. Tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện thuộc thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 18/2014/TT-BVHTTDL.

3. Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên – kinh tế - văn hóa của địa phương và đối tượng phục vụ của Thư viện.

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương.

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin truyền thông Khánh Hòa chuyển giao, bản sao các  luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, Tiến sĩ của sinh viên các trường đại học đóng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Bổ sung, trao đổi, nhận tài liệu biếu tặng của các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khiếm thị.

- Tăng cường nguồn lực thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa Thư viện tỉnh với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và liên kết mạng máy tính.

- Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

5. Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài Thư viện phù hợp với Nội quy Thư viện; phục vụ tài liệu tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện hoặc thư viện lưu động theo quy định của Thư viện.

6. Tổ chức và thực hiện công tác tuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội ở địa phương; biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

7. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin số, đẩy mạnh xây dựng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của thư viện.

8. Tham gia xây dựng thư viện cấp huyện, cấp xã, tủ sách cơ sở, tổ chức luân chuyển tài liệu theo quy định; tổ chức thư viện lưu động phục vụ nhân dân trên địa bàn; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

9. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác ở địa phương.

10. Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật.

11. Hợp tác quốc tế về mọi mặt trong lĩnh vực thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài liệu, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do các thư viện, tổ chức nước ngoài tài trợ hoặc tổ chức theo quy định của pháp luật.

12. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện).

13. Thực hiện giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo nội quy theo kỷ cương làm việc của Thư viện, đảm bảo an toàn, an ninh, cảnh quan môi trường khu vực do Thư viện quản lý

14. Quản lý tổ chức, cán bộ, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa giao.

CÁC TIN KHÁC