Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1401521
Đang online: 61

[ Đăng ngày: 05/01/2014 ]

1. Trương Minh Dục. Góp phần nghiên cứu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam / Trương Minh Dục. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 619tr. ; 22cm.

Thư mục : tr. 611 – 616.

Môn loại: 324.259707 / G434PH

Tài liệu lưu giữ tại các kho:  Kho Đọc : 100061357;

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách là kết quả nghiên cứu và giảng dạy môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của tác giả Trương Minh Dục trong 30 năm qua, nội dung đề cập các vấn đề chung, tổng quát về lịch sử gần 80 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sách gồm bốn phần: 

Phần thứ nhất: Một số nghiên cứu về chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh; 

Phần thứ hai: Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân (1930-1975); 

Phần thứ ba: Đảng trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp đổi mới; 

Phần thứ tư: Một số vấn đề về xây dựng Đảng.

Tiếp cận vấn đề với các phương pháp lịch sử và lôgíc, các phương pháp tiếp cận liên ngành, phương pháp tổng kết thực tiễn, cuốn sách sẽ là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên và các nhà nghiên cứu.

2. Ngô Đăng Tri. 82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - Những chặng đường lịch sử (1930 - 2012) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2012. - 438tr. : ảnh ; 24cm.

     Thư mục: tr. 432-435

Môn loại: 324.2597075 / T104M

Tài liệu lưu giữ tại các kho: Kho Đọc : 100065462;

 Giới thiệu nội dung:

Thư viện tỉnh Khánh Hòa trân trọng giới thiệu cuốn sách "82 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những chặng đường lịch sử (1930 - 2012)", do PGS.TS. Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội biên soạn, trên cơ sở bổ sung, chỉnh sửa cuốn 80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những chặng đường lịch sử (1930 - 2010) đã xuất bản năm 2010.

Tài liệu đã tổng kết những chặng đường đấu tranh cách mạng của Đảng, khẳng định những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và đúc kết những bài học kinh nghiệm về lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng của Đảng qua những chặng đường lịch sử ấy.

Phần phụ lục của cuốn sách giới thiệu chân dung, tiểu sử các Tổng Bí thư của Đảng và danh sách các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ ngày Đảng ra đời đến Đại hội lần thứ XI, giúp người đọc có thêm thông tin cần thiết về đội ngũ cán bộ cấp cao đã giữ vai trò quan trọng làm nên thắng lợi của Đảng, của cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử...

Tài liệu gồm 4 phần:

- Chặng đường thứ nhất 1930 – 1945;

- Chặng đường thứ hai 1945 – 1954;  

- Chặng đường thứ ba 1954 – 1975;

- Chặng thứ tư và thứ năm 1975 - 1986 và 1986 – 2012;

3. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam - Những mốc son lịch sử / Biên soạn: Quang Minh, Tiến Đạt. - H. : Chính trị Hành chính, 2012. - 582tr. ; 28cm.
Môn loại: 324.259707 / Đ103H

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Tra cứu : 300000878;

Giới thiệu nội dung:

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đã vạch ra những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, xác định một đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo. Từ khi Đảng ra đời, lịch sử phát triển của Đảng luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng thể hiện một cách tập trung trong các kỳ Đại hội của Đảng. Để đảng viên và toàn thể nhân dân trong cả nước có được tài liệu nghiên cứu về tổng thể các kỳ đại hội của ĐẢNG từ năm 1930 cho đến nay nhà Xuất bản Chính Trị - Hành Chính cho biên soạn và giới thiệu cuốn sách “Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam – Những mốc son lịch sử”

     Sách bao gồm các phần sau:

Phần thứ nhất: Hội nghị thành lập Đảng (nghị quyết chính trị của Đại Biểu Đại Hội Lần thứ nhất)

Phần thứ hai: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng;

Phần thứ ba: Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ II của Đảng;

Phần thứ tư: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng;

Phần thứ năm: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng;

Phần thứ sáu: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng;

Phần thứ bảy: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng;

…………………..

4. Nguyễn Trọng Phúc. Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930 - 2011) / Nguyễn Trọng Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 228tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / L302S

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063039;                                                                              Kho Mượn : 200091048

Giới thiệu nội dung:

Nhằm cung cấp tài liệu cho bạn đọc đặc biệt là độc giả quan tâm đến những vấn đề cơ bản về Đảng và công tác xây dựng Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách: Lịch sử công tác xây dựng Đảng (1930-2011) của PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc.

Nội dung cuốn sách trình bày có hệ thống lịch sử công tác xây dựng Đảng từ khi Đảng được thành lập đến nay, góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng Đảng phục vụ thiết thực nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay.

Cuốn sách được kết cấu gồm sáu chương:

Chương I: Quá trình xây dựng các tổ chức cách mạng và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chương II: Xây dựng Đảng trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)

Chương III: Công tác xây dựng Đảng trong những năm xây dựng, bảo vệ chính quyền cách mạng và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)

Chương IV: Xây dựng Đảng trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1975)

Chương V: Công tác xây dựng Đảng với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986)

Chương VI: Xây dựng Đảng trong quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới (1986-2011).

 5. Các Đại hội Đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2011) / Biên soạn: Nguyễn Trọng Phúc (chủ biên)... [và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. – 858tr. : ảnh ; 24cm.

Môn loại: 324.2597071 / C101Đ

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100062079;  

Kho Mượn : 200089436;                                                               Kho Tra cứu : 300007551;

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách Các Đại hội Đại biểu toàn quốc và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2011) do PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc chủ biên trình bày những nội dung cơ bản của các Đại hội, các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa XI theo đúng văn bản, tư liệu gốc đã được xuất bản trong bộ Văn kiện Đảng Toàn tập và các văn kiện chính thức Trung ương đã công bố, quán triệt những kết quả nghiên cứu và những kết luận quan trọng của Trung ương.

Với những nội dung cơ bản được tập trung có hệ thống, cuốn sách giúp người đọc nắm vững quan điểm, đường lối của Đảng qua các Đại hội Đại biểu toàn quốc và các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời qua đó khẳng định sự phát triển tư duy lý luận và năng lực tổ chức chỉ đạo thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử. Thực tế lịch sử khách quan đó góp phần củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và có thể vận dụng những kinh nghiệm, những bài học của lịch sử Đảng để tăng cường và nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên hiện nay.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo thật sự hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

 6. Đảng Cộng sản Việt Nam. Điều lệ Đảng khóa XI và một số quy định hướng dẫn thi hành / Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 228tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / Đ309L

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100063048;          Kho Tra cứu: 300007623;

Giới thiệu nội dung:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam được bổ sung, sửa đổi. Đại hội giao Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội XI.

Thực hiện chương trình công tác đề ra, ngày 1-11-2011, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng, số 45-QĐ/TW; Quyết định ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khóa XI, số 46-QĐ/TW và Quy định về những điều đảng viên không được làm, số 47-QĐ/TW.

Nhằm giúp cho các cấp ủy đảng, đảng viên và nhân dân có tài liệu tìm hiểu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Điều lệ Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia -  Sự thật xuất bản cuốn sách Điều lệ Đảng khóa XI và một số quy định hướng dẫn thi hành.

7. Trần Đình Thắng. Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước : Sách chuyên khảo / Trần Đình Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 352tr. ; 21cm.

         Thư mục: tr.338-348.

Môn loại: 351.597 / Đ106C

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100062080;                                              Kho Mượn : 200089437;  200089438

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách Đảng Cộng sản Việt Nam với việc cải cách nền hành chính nhà nước phân tích, luận giải có căn cứ khoa học trên cả phương diện lý luận và thực tiễn để làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan của Đảng lãnh đạo cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước trong công cuộc đổi mới đất nước.

Nội dung cuốn sách phục vụ trực tiếp cho việc tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cải cách, xây dựng nền hành chính nhà nước thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại; xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới đất nước.

Cuốn sách là tài liệu chuyên khảo dùng trong giảng dạy và nghiên cứu đối với các ngành khoa học quản lý nhà nước, Hành chính học, Luật học, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nền công vụ và các ngành khoa học về tổ chức nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam hiện nay.

 8. Nguyễn Trung Thu. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới / Nguyễn Trung Thu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 367tr. ; 21cm.

Môn loại: 335.4346 / T550T

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100065425;                                               Kho Mượn: 200094887, 200094888;

Giới thiệu nội dung:

Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo, nghiên cứu, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật đã xuất bản cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng con người mới, văn hóa mới”. Cuốn sách có nội dung phong phú, đề cập nhiều vấn đề cơ bản trong đường lối cũng như chỉ đạo thực tiễn về hoạt động văn hóa, văn nghệ của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mặc dù tác giả Nguyễn Trung Thu đã đi xa, nhưng những bài viết của ông vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc trong tình hình hiện nay.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Hồ Chí Minh với văn hóa – Văn hóa Hồ Chí Minh

Phần II: Đưa đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng vào cuộc sống

 9. Làm người Cộng sản trong giai đoạn hiện nay : Sách tham khảo / Biên soạn: Tô Huy Rứa (chủ biên)...[và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 338tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / L104NG

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100066531

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách gồm ba phần:

Phần thứ  nhất: Những căn cứ để xác định hình mẫu, tiêu chuẩn người đảng viên cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở phân tích các quan điểm của C. Mác, Ph. Ăngghen, V.I. Lênin, Hồ Chí Minh và của Đảng ta về vai trò, hình mẫu và tiêu chuẩn người đảng viên cộng sản; những vấn đề mới của thời đại và kinh nghiệm nước ngoài; những đặc điểm của người cộng sản Việt Nam trong thời kỳ 1930 - 1985, các tác giả đã làm rõ vai trò, tiêu chuẩn và yêu cầu đối với người đảng viên cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng đảng viên và công tác đảng viên hiện nay, trong đó có cập nhật tình hình đảng viên và các chủ trương mới của Đảng về công tác đảng viên.

Phần thứ hai: Tư cách và tiêu chuẩn của người cộng sản Việt Nam hiện nay. Trong phần này, các tác giả đã phân tích những điều kiện mới và những đòi hỏi mới đối với người cộng sản Việt Nam và nêu những tiêu chuẩn người cộng sản Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phần thứ ba: Phương hướng và biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kỳ mới. Trong phần này, các tác giả có đề xuất phương hướng, biện pháp xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến sáu nhóm giải pháp cơ bản nhất nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới.

 10. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng / Nguyễn Phú Trọng...[và những người khác]. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 443tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / NH556V

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100065157

Giới thiệu nội dung:

Nhằm giúp bạn đọc thuận tiện trong việc theo dõi, nghiên cứu những bài viết trong chuyên mục Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng của báo Nhân dân, đồng thời cung cấp thêm cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có hiệu quả, chất lượng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Báo Nhân dân xuất bản cuốn sách Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng, tập hợp 66 bài viết được đăng tải trong chuyên mục cùng tên của báo Nhân dân; được chia thành bốn phần chính: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) vào cuộc sống; Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên; Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng.

Cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích và cần thiết đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên để tiếp tục triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng trong thời gian tới.

11. Tô Huy Rứa. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới / Tô Huy Rứa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2012. - 491tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.259707 / T116C

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100064180

Giới thiệu nội dung:

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng, nhất là thực tiễn đổi mới đất nước trong hơn 25 năm qua, đồng thời làm sáng tỏ hơn những vấn đề lý luận bức xúc đang đặt ra, cuốn sách “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng vì công cuộc đổi mới” đã tập hợp các bài nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn sâu sắc của tác giả Tô Huy Rứa đã được công bố trên các báo, tạp chí khoa học chuyên ngành chủ yếu trong những năm 1995-2000 trên các cương vị khác nhau.

Sách được bố cục làm 3 chương:

Chương I: Vững bước trên nền tảng tư tưởng của Đảng: chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chương II: Mấy vấn đề về công tác tư tưởng và văn hóa.

Chương III: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Cuốn sách đã đi từ những vấn đề lý luận chung đến việc trình bày, phân tích những vấn đề cụ thể của công tác tư tưởng - lý luận.

12. Bạn bè thế giới với đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 391tr. ; 21cm.

     Đầu trang tên sách ghi: Ban Đối ngoại Trung ương.

Môn loại: 324.259707 / B105B

Tài liệu lưu giữ tại các kho

Kho Đọc : 100060063;

Giới thiệu nội dung:

“Bạn bè thế giới với Đại hội lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam” thể hiện sinh động các mối quan hệ quốc tế rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng ta; là kết quả triển khai thực hiện các chủ trương đúng đắn về mở rộng quan hệ đối ngoại của Đảng. Có thể nói, sự quan tâm và tin tưởng của bạn bè quốc tế đối với Đại hội XI đã phần nào phản ánh uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các đảng, tổ chức và bạn bè trên toàn thế giới. Đây cũng là trách nhiệm quốc tế của Đảng đối với việc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Với gần 400 trang sách, những đánh giá, những tình cảm, hy vọng của bạn bè quốc tế được gửi gắm thông qua các bức điện mừng Đại hội lần thứ XI của Đảng ta một lần nữa khẳng định xây dựng chủ nghĩa xã hội là khát vọng, là sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử. Hơn nữa, chúng ta càng vững tin vào đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển mà Đại hội lần thứ XI đề ra, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.CÁC TIN KHÁC