Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1.971.832
Đang online: 22

[ Đăng ngày: 14/12/2018 ]
 
Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội Nguyễn Quang Phát (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr.  ; 21cm.
Môn loại: 355.3 / QU105Đ
Giới thiệu nội dung:

            Tài liệu “Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội” với 325 trang gồm 4 phần chính:

            Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài của người cán bộ cách mạng từ trang 5 đến trang 143: Nêu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vai trò đạo đức trong nhân cách người cán bộ cách mạng.

            Phần thứ hai: Nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ trang 144 đến trang 242.       

            Phần thứ ba: Từ trang 243 đến trang 255 trích Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực; đấu tranh chống tham nhũng; phương hướng xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới,…

            Phần thứ tư: Tập hợp một số bài trích, thơ Nhật ký trong tù, bài nói chuyện, bài viết, thư, bài phỏng vấn, công điện, lời kêu gọi…của Hồ Chí Minh về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng từ trang 256 đến trang 324.

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100045373;
Kho Mượn : 200071784, 200071785,
200071786, 200071787;
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội Nhân dân Việt Nam / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. – H. : Văn hóa thông tin, 2014. – 419tr. : ảnh ; 27cm.

Môn loại: 355.009597 / CH500T
Giới thiệu nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, là người cha thân yêu của quân đội, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người đã cùng với Trung ương Đảng hết lòng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành một đội quân kiểu mới của dân tộc.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, là người chỉ huy quân đội làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đại thắng mùa Xuân 1975 trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

            Cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” được Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin xuất bản với 419 trang gồm 4 phần nội dung chính:

            Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người; 

            Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ; 

            Phần III: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người; 

            Phần IV: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ.

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
 
 
Kho Tra cứu : 300008025;
 
 Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / B.s., tuyển chọn : Phạm Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vì, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà. – H. : Khoa học xã hội, 2014. - 780tr.  ; 24cm.
Môn loại: 355.009597 / QU121Đ
Giới thiệu nội dung:
  Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được nhân dân nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu. Trải qua gần 2/3 thế kỉ chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một quân đội đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc đất nước thân yêu của mình. Một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến những chiến công vang dội của quân đội ta chính là sự kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp được hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, được chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng.
Tác phẩm “Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại” gồm 779 trang chia làm 4 phần là công trình chung của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, được lựa chọn công phu, đề cập toàn diện, có giá trị khoa học và ý nghĩa sử dụng thiết thực cho nhiều đối tượng, với tư cách là tài liệu tham khảo. Đặc biệt, sách giúp nhiều cho các chiến sĩ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sinh viên các trường, khoa về khoa học xã hội và nhân văn, trong và ngoài quân đội tham khảo và nghiên cứu.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100070876;
Kho Mượn : 200103957;
 
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. – H. : Quân đội nhân dân, 2017. – 439tr. : ảnh ; 26cm.
Đầu trang tên sách ghi: Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng.
Phụ lục: tr.349-388 .- Thư mục: tr.389-439.
Môn loại: 355.009597 / T550T

Giới thiệu nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam; người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và dân tộc Việt Nam một “di sản tư tưởng, lý luận vô cùng to lớn và quý giá”; trong đó, tư tưởng của Người về quân sự, quốc phòng là cơ sở nền tảng để xây dựng đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng trong thời kỳ mới. Sách được xuất bản nhằm định hướng, đảm bảo cho quân đội phát huy tốt chức năng là quân đội chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, thường xuyên nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn hoạt động quân sự. Với nội dung tiêu biểu chính xác cả về nội dung, bối cảnh, thời gian, không chỉ hướng đến giá trị thống kê, cung cấp tư liệu về tư tưởng Hồ Chí Minh, mà thông qua các chủ đề của từng chương cung cấp cho bạn đọc một cách có hệ thống hơn tư tưởng Hồ Chí Minh, sự phong phú, sự phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng, về quân đội nhân dân trong từng giai đoạn cách mạng và cũng là những quan điểm cơ bản, lý luận và thực tiễn về quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cuốn sách được thiết kế trình bày hiện đại, đẹp mắt, trong từng chương, các câu nói, đoạn trích chủ yếu sắp xếp theo nội dung, các nội dung tương tự nhau thì sắp xếp theo thứ tự thời gian, trong phần phụ lục, cuốn sách đã xây dựng hệ thống danh mục tài liệu theo biên niên sự kiện, hệ thống hóa tư liệu từng năm…
Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Mượn: 200111990, 200111991;
Kho Đọc: 100076089;

 
Phan, Tuyết. Bác Hồ với ngành quốc phòng / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. – H. : Hồng Đức, 2017. – 207tr. : ảnh ; 21cm. – (Học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh).
Môn loại: 355 / B101H

Giới thiệu nội dungChủ tịch Hồ Chí Minh, vĩ lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, trong đó có ngành Quốc phòng. Là người trực tiếp tổ chức thành lập, giáo dục và rèn luyện quân đội ta, Bác Hồ luôn quan tâm chăm lo xây dựng quân đội trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Ngày 22-12-1964, nhân dịp kỷ niệm quân đội ta tròn 20 tuổi, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và khen ngợi "Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Cuốn sách “Bác Hồ với ngành quốc phòng” gồm 207 trang, chia làm hai phần nội dung:
Phần I: Một số bài nói, bài viết và thư của Bác Hồ về ngành quốc phòng;
Phần II: Những chuyện kể về Bác Hồ với các chiến sĩ quân đội;
Cuốn sách thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của Bác vào sự lớn mạnh của ngành quốc phòng và tình cảm lớn lao của Bác dành cho các chiến sĩ quân đội.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Mượn: 200111203, 200111204;
Kho Đọc: 100075537;
  Dương, Xuân Đống. Một số danh nhân văn hóa quân sự Việt Nam tiêu biểu / Dương Xuân Đống. – H. : Chính trị Quốc gia, 2017. – 388tr. ; 21cm.

            Môn loại: 355.0092 / M458S

Giới thiệu nội dung:

            Trong lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam phải thường xuyên cầm vũ khí đương đầu với rất nhiều thế lực xâm lược, từ phong kiến phương Bắc đến tư bản phương Tây. Để chống lại những kẻ thù xâm lược có tiềm lực kinh tế và quân sự to lớn…dân tộc ta đã không ngừng vươn lên, phát huy cao độ chủ nghĩa yêu nước sâu sắc, ý chí kiên cường bất khuất, trí tuệ khôn ngoan, năng lực sáng tạo, tìm ra phương pháp hành động thích hợp và hiệu quả nhất, động viên cả nước tham gia đánh giặc và đánh thắng hầu hết mọi đạo quân xâm lược, dù chúng có hung hãn đến đâu. Và ở mỗi cuộc chiến tranh, mỗi thời đại lịch sử, đều xuất hiện những anh hùng, hào kiệt, những nhà chỉ huy quân sự thao lược, tài năng, những danh nhân văn hóa quân sự tiêu biểu để lại cho các thế hệ sau nhiều kinh nghiệm phong phú, nhiều bài học bổ ích. Nhằm góp phần phổ biến và giáo dục truyền thống giữ nước của tổ tiên, tôn vinh các anh hùng dân tộc, với 388 trang sách, tài liệu Một số danh nhân văn hóa quân sự Việt Nam tiêu biểu sẽ giới thiệu khái quát một số danh nhân văn hóa quân sự Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến nay như: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Tuấn, Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp...Cuốn sách là tài liệu góp phần phổ biến và giáo dục truyền thống giữ nước của tổ tiên, tôn vinh các anh hùng dân tộc.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Mượn: 200112355;
Kho Đọc: 100076435;


  Những gương mặt giáo sư quân đội đội nhân dân Việt Nam : Tài năng – Trí tuệ - Nhân cách. – H. : Thanh niên, 2018. – 263tr. ; 19cm.

Môn loại: 920.09597 / B101H

Giới thiệu nội dung: Quân đội ta do Bác Hồ kính yêu sáng lập, rèn luyện; do Đảng tổ chức, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, do vậy, quân đội ta mang bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và nhân dân. Trải qua hơn 70 năm chiến đấu và trưởng thành, Quân đội ta đã giành chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, chủ quyền của Tổ quốc và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo suốt chặng đường dài lịch sử, những anh “Bộ đội Cụ Hồ”, chiến sĩ giải phóng quân thân yêu của chúng ta cùng với nhân dân cả nước đã viết nên những trang sử vàng trói lọi của dân tộc. Hình ảnh của họ đã trở thành nguồn cảm hứng thi ca cho nhiều nghệ sĩ, tạo nên những áng thơ văn làm rung động biết bao thế hệ. Cuốn sách “Những gương mặt giáo sư quân đội nhân dân Việt Nam tài năng – trí tuệ nhân cách” gồm 263 trang sẽ giới thiệu tới bạn đọc 22 gương mặt tiêu biểu trong quân đội nhân dân Việt Nam, họ chính là tinh hoa ưu tú trong lực lượng trí thức đông đảo; tiêu biểu cho trí tuệ, tài năng và nhân cách con người Việt Nam. Họ thực sự là những cánh chim đầu đàn dẫn dắt và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao phục vụ có hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Mượn: 200114003, 200114004;
Kho Đọc: 100077419;
Kho Lưu động: 800072381, 800072382;


   Xây dựng quân đội về chính trị : Lý luận và thực tiễn / Trần Xuân Trường (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 479tr.  ; 21cm.
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.
Môn loại: 355.009597 / X126D
Giới thiệu nội dung:
Tác phẩm Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị - Lý Luận & Thực Tiễn gồm 479 đề cập ba vấn đề chính:
Một là, sự lãnh đạo của Đảng – Nhân tố quyết định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
Hai là, công tác đảng, công tác chính trị – “linh hồn, mạch sống” của quân đội.
Ba là, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội.
Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100074842
Kho Mượn : 200109822,
200109823;
 
 Lê Văn Dũng. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. – H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 427tr. : 1 chân dung ; 21cm.
Môn loại: 355.009597 / T307T
Giới thiệu nội dung:
  Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, nhằm làm cho quân đội luôn là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra gay go, phức tạp và quyết liệt mà trước hết là lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
Cuốn sách “Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới” khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tài liệu có giá trị thiết thực về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100054285;
Kho Mượn : 200083201
200083202, 200083203;
   Đỗ, Văn Đạo. Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam / Đỗ Văn Đạo. – Xuất bản lần thứ 2. – H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 199tr. ; 21cm.
Thư mục : tr. 193 - 197.
      Môn loại: 355.209597 / PH110TR
Giới thiệu nội dung:
Tác phẩm “Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam” gồm 199 trang tập trung luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao; phân tích những kinh nghiệm phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao trong lịch sử dân tộc và ở một số nước; khái quát hóa tình hình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay; phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học viên tại các nhà trường của Bộ Quốc phòng; mà còn cung cấp cái nhìn tổng hợp và khái quát về tiến trình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở nước ta trong hơn 20 năm qua (từ năm 1994 đến nay) cho cán bộ quản lý các cấp thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100073851;
Kho Mượn : 200108495;
 

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam / Biên soạn: Đinh Xuân Dũng (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2016. – 603tr. ; 21cm.

Môn loại: 355.109597 / C455T
Giới thiệu nội dung:
Công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội là một “binh chủng” đặc biệt, đã góp phần trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị của quân đội, đồng thời nuôi dưỡng, đào tạo và xây dựng các thế hệ những người chiến sĩ cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân được đúc kết trong con người kiểu mẫu, của hơn 70 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành – Anh bộ đội cụ Hồ.
Để góp phần tìm hiểu nội dung, phương thức hoạt động của “binh chủng” đặc biệt này, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành cuốn sách “Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tập hợp các bài viết của các tác giả gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn những năm tháng gắn bó với công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội. Nội dung cuốn sách thể hiện tính khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100074158;
Kho Mượn : 200108939, 200108940;
   Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2016. – 239tr. ; 21cm.
Đầu trang tên sách ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.
  Thư mục: tr. 230-236.
 Môn loại: 355.009597 / QU105Đ
Giới thiệu nội dung:
Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là những vấn đề hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của quốc gia, dân tộc. Đối với nước ta, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tiếp nối quy luật “dựng đi đôi với giữ nước” của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhận thực sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng ta luôn coi trọng việc xác định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cho phù hợp với tình hình mới. Để giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân quân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đạt kết quả tốt, Việt Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100074159;
Kho Mượn : 200108937,200108938;
 
 Nguyễn, Mạnh Hùng. Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân. T. 1 / Nguyễn Mạnh Hùng ch.b. – H. : Quân đội nhân dân ; Công ty Sách Thái Hà, 2015. – 361tr. : ảnh ; 24cm. – (Tủ sách V-Smile)
 Môn loại: 355.0092 / T561L
Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần sách Thái Hà xuất bản và phát hành sẽ góp thêm một góc nhìn mới về chân dung các vị tướng trong những khoảng khắc đời thường, về những điều mà chỉ có người thân của họ mới được chứng kiến.
        Tập 1 của bộ sách giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng, công tác và trong cuộc sống đời thường của 15 vị tướng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó là các Đại tướng: Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh, Hoàng Văn Thái,…Thiếu tướng: Lê Thiết Hùng, Trần Tử Bình, Trần Đại Nghĩa,…thông qua những câu chuyện được kể từ người thân của các vị tướng chúng ta sẽ có những tư liệu quý, những câu chuyện, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc…
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100070607;
Kho Mượn : 200103444;
 
 Nguyễn, Đình Minh. 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng. – H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 220tr. ; 21cm.
Môn loại: 355.009597 / B112M
Giới thiệu nội dung:
Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, đã làm nên những chiến thắng huy hoàng, đánh bại những đội quân đế quốc xâm lược to lớn, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực tiễn đó đã chứng minh sức mạnh, trình độ, khả năng chiến đấu của quân đội ta, đặc biệt là vai trò to lớn của sức mạnh tinh thần.  Và cội nguồn sức mạnh tinh thần của quân đội như thế rất cần phải được khẳng định và tiếp tục phát huy, phát triển trong tình hình mới. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo nghiên cứu theo hướng trên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách "70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - cội nguồn sức mạnh tinh thần.
Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần, trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử; đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100069055;
Kho Mượn : 200101138
200101139;
Kho Lưu động : 800059920
800059921; 

CÁC TIN KHÁC