Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1944508
Đang online: 38

[ Đăng ngày: 15/10/2018 ]
 

Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ / Như Quỳnh,…[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2009. - 255tr. ; 19cm.

Môn loại: 335.4346/B101H

Giới thiệu nội dungChủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta tài sản tinh thần vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng và đạo đức của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tấm gương sáng để mọi người noi theo. Cuốn sách “Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ” được biên soạn với hai nội dung chính:
- Phần một là những câu chuyện về tình thương yêu, sự quan tâm dạy bảo của Bác với chị em phụ nữ và những kỷ niệm sâu đậm, những tình cảm tha thiết của phụ nữ dành cho Người.
- Phần hai là các trích đoạn trong các bài viết, lời nói của Bác về vấn đề giải phóng phụ nữ và sự tiến bộ của phụ nữ. 

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100058463;  
Kho Mượn :200078417, 
200078418,200078419, 200078420

 

Lê, Thi. Truyền thống trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà của phụ nữ Việt Nam / Lê Thi. - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 180tr. ; 21cm.

            ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Gia đình và Giới.

         Môn loại: 305.409597 /TR527TH

Giới thiệu nội dungTập hợp các bài viết ngắn gọn, tài liệu đã phản ánh khá toàn diện về chủ đề “Phụ nữ Việt Nam hiện nay và truyền thống trung hậu đảm đang giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đồng thời phác họa một vài nét về cuộc sống gia đình Việt Nam và sự đóng góp quan trọng của phụ nữ để xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tác phẩm gồm 2 phần:

Phần 1: Phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà.
Phần 2: Xây dựng đạo đức nhân cách, văn hóa ứng xử của người phụ nữ hiện nay và đảm bảo sự bình đẳng về giới.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc :100068969
Kho Mượn:
200100981, 200100982

  Lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. T.1, 1930 - 1976 / Biên soạn: Lâm Bá Nam (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 486tr. : ảnh; 24cm.
Đầu trang nhan đề ghi: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thư mục: 463-479. - Phụ lục cuối chính văn.

Lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. T.2, 1976 - 2012 / Biên soạn: Lâm Bá Nam (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 467tr. : ảnh; 24cm.
Đầu trang nhan đề ghi: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thư mục: 455-464. - Phụ lục cuối chính văn.

Môn loại:  305.409597 / L302S

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc :
100075427; 100075428

 

Biên niên lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. T.1, 1930 - 1976 / Biên soạn: Lâm Bá Nam (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 551tr.; 24cm.
Đầu trang nhan đề ghi: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thư mục: 535-548.

Biên niên lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. T.2, 1976 - 2012 / Biên soạn: Lâm Bá Nam (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội: Phụ nữ, 2016. - 731tr. ; 24cm.
Đầu trang nhan đề ghi: Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thư mục: 690-723.

Môn loại:  305.409597 / B305N

Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100075426;
100075425

Giới thiệu nội dung: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập từ các tổ chức tiền thân, ra đời ngay sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và phát triển. Với mục đích giới thiệu với đông đảo các tầng lớp nhân dân và phụ nữ toàn bộ quá trình ra đời, phát triển của Hội LHPNVN; tổng kết, đánh giá rút ra những bài học kinh nghiệm, từ đó khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ; góp phần khơi dậy lòng tự hào và ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của tổ chức Hội và phong trào phụ nữ, Hội LHPNVN tổ chức biên soạn bộ sác gồm:
- Biên niên lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 02 tập; Tập 1: từ năm 1930 – 1976; Tập 2: từ năm 1976 – 2012; Tập hợp các sự kiện cơ bản được chọn lọc, đối chiếu, xác minh và hệ thống hoá thể hiện một cách toàn diện quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của Hội LHPNVN…
- Lịch sử Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: 02 tập; Tập 1: từ năm 1930 – 1976; Tập 2: từ năm 1976 – 2012; Với nội dung tổng kết, đánh giá một cách có hệ thống quá trình ra đời, trưởng thành và phát triển về tổ chức và hoạt động của Hội LHPNVN…
 

Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc / Nguyễn Văn Đăng,…[và những người khác]. – H. : Chính trị Quốc gia : Sự thật, 2011. – 428tr. ; 21cm.

Môn loại: 959.7082  / PH500N

Giới thiệu về nội dung: Cuốn sách tập hợp 25 bài phát biểu, bài viết và tham luận của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tuyển chọn tại Hội thảo khoa học với chủ đề Phụ nữ Việt Nam trong di sản văn hóa dân tộc  tổ chức tại Huế tháng 2-2010. Các bài viết trong cuốn sách đã đánh giá vị trí, vai trò của người phụ nữ Việt Nam trong lịch sử dân tộc, khẳng định những giá trị to lớn mà phụ nữ Việt Nam đã góp phần tạo dựng di sản văn hóa dân tộc.Qua đó, nhằm tôn vinh, tô đậm hơn những phẩm chất quý báu, coi đó là di sản văn hóa để thế hệ hôm nay và mai sau học tập, phát huy truyền thống tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, hội nhập với thế giới và bảo vệ đất nước hiện nay.
Sách gồm hai phần:
Phần thứ nhất: Vai trò của phụ nữ trong lịch sử Việt Nam
Phần thứ hai: Phụ nữ với di sản văn hóa

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100057361
Kho Mượn :200085326

 

Những người được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2003-2010 / Lan Hương,…[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2011. - 379tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung: Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phụ nữ Việt Nam luôn phát huy truyền thống anh hùng của Bà Trưng, Bà Triệu, có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ trang sử vẻ vang của đất nước, dân tộc ta. Bước sang thời kỳ đổi mới, những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam lại được tiếp tục khẳng định và phát huy. “Những người được trao giải thưởng phụ nữ Việt Nam” tập hợp những gương phụ nữ và đơn vị nữ được trao giải là cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể thao, văn hóa, an ninh quốc phòng, thương mại, nông nghiệp...

                                            Môn loại:302.082  / NH556NG

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100059637
Kho Mượn :200085625,
200085626
200085627, 200085628

 

Lê, Duy Anh. Nữ lưu đất Việt : Từ cổ đại đến cận đại / Lê Duy Anh, Lê Hoàng Vinh.  – Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2006. – 556tr. ; 21cm.

          Thư mục : tr. 543-551.

Môn loại: 920.72 / N550L

Giới thiệu nội dung:

          Tác phẩm “Nữ lưu đất Việt” của hai tác giả Lê Duy Anh và Lê Hoàng Vinh gồm 556 trang viết về các nhân vật nữ đặc biệt lưu dấu trong lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến thời cận đạiCác nữ kiệt đó, không chỉ có cái đẹp mảnh mai, duyên dáng mà còn có đủ cả đức tính: anh hùng, trung hậu, đảm đang, trí dũng, kiên trinh, tiết tháo, hiếu nghĩa với những phẩm chất tốt đẹp về đạo lý ở đời, về công, dung, ngôn, hạnh… Khi đọc chúng ta thấy tự hào biết bao về nghĩa khí của Hai Bà Trưng, cảm phục tiết tháo của Bà Triệu Thị Trinh, Bà Bùi Thị Xuân…; Trân trọng những nữ sĩ tài danh như: Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Huyện Thanh Quan… và còn nhiều trang anh thư, liệt nữ khác. Những nữ lưu đất Việt ấy đã góp phần làm vẻ vang non sông Việt Nam.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100044174;
Kho Mượn : 200058695,
200058696;200058697, 200058698;

 

Hoa đất Việt. – H. : Phụ nữ, 2015. - 199tr.  : ảnh ; 21cm.

Môn loại: 920.7209597 / H401Đ

Giới thiệu nội dung:

Người ta là hoa đất – Những bông hoa phụ nữ Việt Nam thắm tình đậm nghĩa, tần tảo chịu thương chịu khó nhưng không kém phần kiên trung bất khuất và đã chung tay viết nên trang sử vàng của dân tộc Việt Nam.
Mở đầu cho trang sử vẻ vang đó là Hai Bà Trưng, hai nữ anh hùng dân tộc, người đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta ngay từ những năm đầu sau công nguyên. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”, các tầng lớp phụ nữ khắp mọi miền hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Họ chủ động học hỏi, trang bị kỹ năng sống và trau dồi kiến thức nâng cao năng lực để khẳng định vai trò của mình trong gia đình và xã hội...Họ chính là những bông Hoa đất Việt góp phần làm rạng rỡ mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc ta.

          Tác phẩm “Hoa đất Việt” đã giới thiệu những phẩm chất, tinh thần và cốt cách của phụ nữ Việt Nam. Tác phẩm gồm 199 trang với 4 phần nội dung chính: Truyền thống anh hùng – Bất khuất – Trung hậu – Đảm đang; Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc; Tấm gương điển hình từ các phong trào thi đua yêu nước;

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100073535;
Kho Mượn : 
200108165, 200108166;
Kho Lưu động:
800065781, 800065782
;


 

Đặng, Việt Thủy. 54 vị Hoàng hậu Việt Nam / Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 319tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách 54 Vị Hoàng hậu Việt Namgiới thiệu khái quát chân dung của 54 vị hoàng hậu tiêu biểu trong số hàng trăm vị hoàng hậu từ nhà Tiền Lý (Lý Nam Đế) với Hoàng hậu Đỗ Thị Khương đến nhà Nguyễn với vị hoàng hậu cuối cùng là Nam Phương, vợ vua Bảo Đại. Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những tư liệu ngắn gọn được sắp xếp khoa học, dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ được chắt lọc từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau. Tuy giới thiệu về các vị hoàng hậu, nhưng cuốn sách đã điểm qua về bối cảnh lịch sử của triều đại mà vua chúa và hoàng hậu đã sống cũng như những cống hiến, công lao và cả những mặt hạn chế của họ, cung cấp một số chuyện tình, hôn nhân, vợ con của các vị vua chúa. Thông qua đó, nhiều câu chuyên tình "thâm cung bí sử" được tái hiện một cách khách quan, sinh động, vừa mang tính chất khảo cứu vừa mang tính chất gợi mở, cung cấp thông tin để chúng ta có thể tiếp tục tìm hiểu về các vương triều xưa mặc dù đã bị nhiều lớp bụi của thời gian che phủ.

Môn loại: 959.702092 / N114M

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100063069
Kho Mượn :
200091091, 200091092

 

Các công chúa nước Việt / Phạm Khang biên soạn. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2010. - 167tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Theo các ghi chép và sử liệu chính thống lưu truyền đến nay, cuộc đời của các công chúa, những phụ nữ sống trong lầu son, gác tía, lớn lên trong nhung lụa ít được nhắc đến. Bởi vậy, viết về các công chúa trong lịch sử Việt Nam là một điều không mấy dễ dàng và khó đầy đủ trọn vẹn. Tuy nhiên, còn một nguồn sử liệu khác - đó là giả sử. Thông qua nguồn sử liệu này, có thể thấy một số công chúa đã đóng những vai trò nhất định trong quá trình phát triển của các vương triều.

Tác phẩm “Các công chúa nước Việt” tập hợp các gương mặt công chúa nước Việt tiêu biểu gồm:

Phần 1: Các nàng công chúa trong truyền thuyết
Công chúa Minh Hoa; Công chúa Ngọc Côi; Công chúa Mỹ Dung; Công chúa Quế Nương; Công chúa Mỵ Châu…

Phần 2: Các công chúa trong chính sử và dã sử: Công chúa con Vua Đinh Tiên Hoàng; Công chúa con Vua Lê Đại Hành; Công chúa Lý Nguyệt Sinh; Công chúa Cây Sao; Công chúa Nguyệt Quang…

Môn loại: 959.7092 / C101C

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100056485
Kho Mượn :
200076104, 200076105

 
Nguyễn, Hướng Dương. Đứng dậy và bước đi / Nguyễn Hướng Dương. – Tái bản lần thứ 1. – T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. -235tr.  : ảnh ; 20cm.

Môn loại: 895.922803 / Đ556D

Giới thiệu nội dung:

“Té rồi, đứng dậy, bước đi
Gian nan khổ ải sá gì thân ta
Vui buồn hết thảy cũng qua
Trần gian cõi mộng chỉ là chút thôi”

Tập sách Đứng dậy và bước đi của Nguyễn Hướng Dương đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của tác giả với những người đang đau khổ, thiếu may mắn có thể tìm thấy một chút ánh sáng nơi cuối đường hầm, có thêm sức mạnh để đứng dậy và bước đi sau những cú té ngã trên đường đời....Hãy buông bỏ đi những sự cố, những gánh nặng, những bất hạnh, những hắc ám lằng nhằng đã xảy ra dù mình không chờ đợi. Buông bỏ và chấp nhận sự thực, đối diện cùng thực tại ấy như một lẽ hiển nhiên như chính lời tác giả đã nói: “Dù đời tôi gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng vẫn an nhiên chấp nhận tất cả. Tôi đã hiểu rằng hạnh phúc hay đau khổ đều do tâm mình mà thôi nên tôi quyết định chỉ tìm hạnh phúc ngay nơi tâm mình, không cầu gì ở bên ngoài bởi lẽ tâm chính là suối nguồn của an lạc rồi” .

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100075543;
Kho Mượn : 
200111185, 200111186;

 

Trầm Hương. Sen hồng trong bão táp. T. 1 / Trầm Hương. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 511tr.  : ảnh ; 24cm.

Trầm Hương. Sen hồng trong bão táp. T. 2 / Trầm Hương. - Hà Nội : Phụ nữ, 2015. - 607tr.  : ảnh ; 24cm.

Môn loại: 959.70092 / S203H

Giới thiệu nội dung:

          "Nỗi đau trong mỗi số phận con người không cái nào giống cái nào. Hơn 20 năm làm việc ở Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ cho tôi cơ hội vô giá vì được gặp, lắng nghe những người mẹ. Những bà má của phía bên kia, mình còn thấu cảm hơn ở chỗ, là có nhiều những bà mẹ Việt Nam anh hùng được quyền khóc con; nhưng có những bà mẹ, có những năm tháng không được công khai khóc con mình. Họ sinh con, nuôi con lớn. Chiến tranh - có những người không thoát ra được. Họ có muốn đâu. Họ đau đớn nhìn con mình mất một phần thân thể. Có những bà mẹ cũng làm nhiều cách để con mình không đi lính bắn giết đồng bào mình. Có những bà mẹ, con chết trận, đâu được khóc to. Cũng là nước mắt khóc con, có những giọt nước mắt được tôn vinh, thừa nhận, nhưng có những giọt nước mắt lại không được thừa nhận. Chưa kể có những bà má bị oan khuất, có những bà mà nhiều người trong gia đình theo cả hai phía, cộng sản và quốc gia…"

          “Sen hồng trong bão táp”, tập truyện ký tập hợp hơn 100 nhân vật phụ nữ. Đó là những Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, những nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những nữ liệt sĩ, mà cuộc đời và sự hy sinh của họ đã để lại những bài học quý báu, cảm động cho thế hệ sau...

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc :
100073533 (T.1);
100073534 (T.2);
Kho Mượn : 
200108169, 200108170 (T.1);
200108167, 200108168 (T.2);


 

Những Công Chúa kinh thành Thăng Long / Sưu tầm: Tô Nhuần, Nguyễn Hồng Phúc, Hiền Lương. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 176tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung"Những công chúa Kinh thành Thăng Long" được sưu tầm, biên soạn từ nhiều nguồn sử liệu, truyền thuyết thuộc các triều đại phong kiến Việt Nam, đặc biệt các triều đại gắn với lịch sử nghìn năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.
Sách là tập hợp các gương mặt công chúa kinh thành Thăng Long gồm: Ngàn năm công chúa đất Long thành; Công chúa Tiên Dung; Công chúa Mỵ Nương; Công chúa Mỵ Châu; Công chúa Bát Nàn; Công chúa Vĩnh Huy; Công chúa Khúc Thị Ngọc...

Môn loại: 959.7092 / NH556C

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100054968
Kho Mượn :  200073038, 200073481

 

Các nữ tướng Việt Nam / Trường Khang biên soạn. - H. : Văn hóa -Thông tin, 2010. - 179tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

            Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh nhân, những anh hùng hào kiệt. Họ là những tấm gương sáng về trí tuệ, về lòng quả cảm và tinh thần yêu nước, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của dân tộc, góp phần làm rạng danh đất nước, quê hương. Lịch sử ghi danh họ và nhân dân đời đời sau vẫn luôn biết ơn, tôn vinh, ca ngợi họ.

      Tác phẩm “Các nữ tướng Việt Nam” được biên soạn với mong muốn phổ biến những kiến thức lịch sử giúp độc giả hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về các tấm gương nữ tướng của dân tộc Việt Nam.       

  • Trưng Nữ Vương
  • Nữ tướng Xuân Nương
  • Nữ tướng Thiếu Hoa
  • Bốn tướng Hồng nương
  • Nữ tướng Trưng Nhị và Hùng Lự Nương
  • Nữ tướng Lê Thị Hoa…

Môn loại: 959.7092 / C101N

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100056066Kho Mượn :200074986, 200074987

 

Người nữ tướng đi vào huyền thoại / Nguyễn Thị Định...[và những người khác]; Văn Phác ghi. – H. : Phụ nữ, 2012. - 339tr.  : 16 ảnh ; 21cm.

Môn loại: 959.7043092 / NG558N

Giới thiệu nội dung:

          Bà Nguyễn Thị Định sinh năm 1920 trong một gia đình nghèo giàu truyền thống cách mạng ở Bến Tre. Người phụ nữ xứ dừa Bến Tre, người nữ tướng duy nhất của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Tên tuổi và hình ảnh của bà gắn với một giai đoạn lịch sử đau thương mà anh dũng của miền Nam, của phụ nữ Việt Nam “Kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đảng”.Tham gia hoạt động cách mạng từ năm mười sáu tuổi, người phụ nữ giản dị có vẻ đẹp đôn hậu, giàu nghị lực và kiên trung luôn biết cách vượt qua mọi khó khăn, hiểm nguy, và cả những bị kịch riêng tư để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho.

          Tác phẩm “Người nữ tướng đi vào huyền thoại” gồm 3 phần, với 339 trang là những miền ký ức, kỷ niệm về Bà Nguyễn Thị Định – một cuộc đời cách mạng cao cả, toàn bộ sinh lực và tinh thần của bà đã dành cho cách mạng. Bà luôn luôn sống với công tác cách mạng, và cũng luôn luôn sống như một người chị, một người mẹ. 

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100069066;
Kho Mượn : 
200101116, 200101117;
Kho Lưu động:
800059914, 800059915;

 

Lý, Nhân. Trần Lệ Xuân thăng trầm quyền - tình / Lý Nhân. – Tái bản, có sửa chữa bổ sung. – H. : Công an nhân dân, 2015. - 223tr.  : ảnh ; 21cm.

Môn loại: 959.7043092 / TR121L

Giới thiệu nội dung:

          Trần Lệ Xuân - vợ cố vấn Ngô Đình Nhu là một phụ nữ đã làm tốn hao rất nhiều giấy mực của giới báo chí trong và ngoài nước, nhất là miền Nam Việt Nam trước đây. Đã có không ít lời thêu dệt quanh người đàn bà nhiều tham vọng này.

Tác giả Lý Nhân (tức Phan Tứ Lang) là nhà báo kỳ cựu, từng chứng kiến nhiều sự kiện xảy ra dưới thời chính quyền cũ. Ông đã hỏi chuyện các nhân vật có liên quan, tham khảo nhiều tài liệu và sách báo cùng thời. Vì vậy, ông viết tác phẩm Trần Lệ Xuân - Thăng Trầm Quyền – Tình với thái độ hết sức cẩn trọng và khách quan.

Cuốn sách Trần Lệ Xuân - Thăng Trầm Quyền - Tình gồm 223 trang với nhiều chi tiết thú vị đã phác hoạ chân dung Trần Lệ Xuân trong bối cảnh xã hội miền Nam lúc ấy với những cuộc đấu đá, đảo chính liên miên, tranh giành quyền lực của các phe đối lập, đã gây nhiều điêu đứng cho nhân dân.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100070220;
Kho Mượn : 200102828;

 

Phạm, Trường Khang. Triệu Trinh Nương / Phạm Trường Khang. - H. : Văn hóa – Thông tin, 2012. - 127tr. ; 21cm.

Giới thiệu nội dung:

Trong dòng chảy lịch sử hàng ngàn năm dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều những danh nhân, những anh hùng hào kiệt. Họ là những tấm gương sáng về trí tuệ, về lòng quả cảm và tinh thần yêu nước, suốt đời cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp phát triển của dân tộc, góp phần làm rạng danh đất nước, quê hương. Lịch sử ghi danh họ và nhân dân đời đời sau vẫn luôn biết ơn, tôn vinh, ca ngợi họ.

Danh nhân lịch sử - Triệu Trinh Nương” viết về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của nữ anh hùng dân tộc Triệu Trinh Nương, người thường được dân gian gọi là Bà Triệu, với tất cả tấm lòng tôn kính, ngưỡng vọng, ngợi ca.

           Môn loại: 959.7013092 / TR309TR

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc :100063281
Kho Mượn :
200091448, 200091449

 
Phụ nữ Sài Gòn – Gia Định và Nam bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 / Vũ Quang Hiển,…[và những người khác]. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 324tr. : ảnh chụp ; 24cm.
Đầu trang tên sách ghi: Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Môn loại: 305.4095977 / PH500N

Giới thiệu nội dung: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ở miền Nam, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, phụ nữ luôn là lực lượng đấu tranh hăng hái, dũng cảm và sáng tạo. Suốt 21 năm chiến đấu gian khổ, kiên cường đội quân tóc dài, các đội nữ du kích, nữ tự vệ, nữ biệt động luôn là nỗi kinh hoàng của quân xâm lược. Trong đó, tại bước ngoặt của cuộc kháng chiến, Tết Mậu Thân năm 1968, phụ nữ Nam Bộ và Sài Gòn – Gia Định đã luôn ở trên tuyến đầu và lập nên những chiến công to lớn, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc. Nhân kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 - 2018), Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ ra mắt cuốn sách “Phụ nữ Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968”. Tác phẩm gồm 4 phần và 324 trang là những bài viết được nghiên cứu từ lịch sử Đảng bộ các tỉnh, thành và ghi chép từ những người phụ nữ trực tiếp tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100076302;
Kho Mượn : 200112189;
 

Mã Thiện Đồng. Những thiên thần đường phố / Mã Thiện Đồng. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. – 287tr. : ảnh;  21cm.
Môn loại: 959.7082  / NH556TH

Giới thiệu nội dung: Những Thiên Thần Đường Phố - Câu chuyện về những nữ biệt động Sài Gòn...Họ chỉ là những sinh viên, học sinh, những cô thư ký, tiểu thư xinh đẹp hoặc người tình của đại tá, chị công nhân, cô gái bán rau...Nhưng vì lòng yêu nước, căm thù tội ác của giặc, những người phụ nữ "chân yếu tay mềm" ấy đã tự nguyện tham gia vào Biệt động, lập nhiều chiến công, góp phần xây dựng nên biểu tượng Anh hùng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam và góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang ngày 30-4-1975. Một số "Những thiên thần đường phố" ngày ấy, nay đang sống bình dị trong cuộc sống đời thường. Họ chính là những nhân chính lịch sử, là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc ta. Chiến tranh đã đi qua gần 40 năm, họ còn đây, đang cùng tôi sống lại thời oanh liệt ấy, để viết nên cuốn sách Những thiên thần đường phố...

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100062693
Kho Mượn :
200090369, 200090370

 

Mã Thiện Đồng. Bài ca hy vọng : Chuyện kể về nữ biệt động Sài Gòn Nguyễn Thị Mai / Mã Thiện Đồng. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 140tr. : ảnh ; 21cm.
Môn loại: 959.704092/B103C

Giới thiệu nội dungBài ca hy vọng là một khúc ca về một nữ chiến sĩ biệt động anh hùng - chị Nguyễn Thị Mai. Sinh ra trong hoàn cảnh chiến tranh, vì lòng căm thù tội ác của giặc, người phụ nữ “chân yếu tay mềm” ấy đã tự nguyện tham gia vào Biệt động. Chị như con thoi len lỏi khắp thành phố Sài Gòn, vượt qua mưa bom bão đạn vận chuyển vũ khí cho cách mạng, giết giặc lập công, diệt trừ những tên chiêu hồi chỉ điểm không cho chúng có cơ hội hoành hành. Hai lần bị địch bắt, chị đã trải qua bao đòn roi tra tấn, đánh đập của kẻ thù thế mà chị vẫn hát vang Bài ca hy vọng, vẫn tiếp tục sống và chiến đấu. Tinh thần dũng cảm bất khuất của người con gái ấy đã khiến cho bọn chúng phải “chào thua”. Vinh quang thuộc về những người làm nên lịch sử. Chị Nguyễn Thị Mai chỉ là một nốt nhạc son trong trang sử vàng vẻ vang của phụ nữ Việt Nam ta. Hy vọng rằng, với cuốn sách Bài ca hy vọng sẽ để lại trong lòng bạn đọc một dấu ấn về người phụ nữ miền Nam anh hùng, về tấm gương phụ nữ Việt Nam Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu – Đảm đang.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100064737;  
Kho Mượn :
200093895, 200093896

 

Bến Tre Đồng Khởi và đội quân tóc dài / Phan Quang,...[và những người khác]. - H. : Phụ nữ, 2010. - 367tr. ; 21cm.
Môn loại: 959.7042/B254TR

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách viết về Đồng khởi Bến Tre và những đóng góp to lớn của phụ nữ Bến Tre - tiêu biểu cho phụ nữ miền Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ. Những hy sinh thầm lặng và biết bao nước mắt, xương máu của những người mẹ, người chị, người em gái...đã đổ xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Các chị là niềm tự hào của người phụ nữ Việt Nam.

Cuốn sách gồm hai phần:
Phần 1: tập trung những bài viết về Bến Tre với nghìn lẻ một sự tích anh hùng; những nét khái quát của phong trào Đồng khởi, qua đó nêu bật lên nguyên nhân dẫn đến thắng lợi cùng những mốc thời gian, sự kiện lớn gắn liền với vai trò phụ nữ trong cuộc chiến chống đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai ở miền Nam.
Phần 2: gồm 18 bài viết về Đội quân tóc dài của xứ dừa Bến Tre;
Với 367 trang sách gồm nhiều bài viết về Bến Tre, về phong trào Đồng khởi và Đội quân tóc dài, bạn đọc sẽ cảm nhận được sự mất mát, hy sinh cao cả của những người chiến sĩ “tóc dài” cho nền độc lập dân tộc hôm nay.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100059638
Kho Mượn :
200085618,
200085619, 200085620

 

 

Nguyễn, Thị Bình. Gia đình, bạn bè, đất nước: Hồi ký / Nguyễn Thị Bình. - H. : Tri thức, 2012. - 305tr. : 112 ảnh; 21cm.
Môn loại: 959.7092 / GI-100Đ

Giới thiệu nội dung:

 “Gia Đình, Bạn Bè Và Đất Nước" gây ấn tượng không chỉ bởi cái bìa đơn sơ, giản dị mà còn bởi một cái tên đã gắn liền với Hiệp định Paris (về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam), gắn liền với sự nghiệp ngoại giao nhân dân, người phụ nữ Việt Nam có nhiều bạn bè nhất trên thế giới - bà Nguyễn Thị Bình.

Hồi ký được kể bằng giọng điệu chậm rãi của một người phụ nữ làm ngoại giao. Qua từng trang viết, hình ảnh một Việt Nam đang chiến đấu khốc liệt hiện lên không phải với bom đạn, với chiến trường, mà với nhiều day dứt và trăn trở.  Bằng giọng văn trần thuật nhẹ nhàng, từng chặng đường của cuộc đời bà Nguyễn Thị Bình hiện lên giản dị như bất kỳ người phụ nữ nào khác, một gia đình nhỏ, tình yêu với ba mẹ và các em, người bạn đời và các con...Cũng với giọng văn trần thuật nhẹ nhàng như thế, bà khiến người đọc có cảm giác rằng nhiệm vụ của bà, trọng trách của bà sao mà thật giản đơn, thật ngắn gọn. Dường như bao gai góc ác liệt của chiến tranh đã bị sự hòa nhã, uyên bác và gần gũi của bà che lấp, để rồi cuốn hồi ký như một cuốn nhật ký thường ngày.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100063361
Kho Mượn : 
200091599, 200091600

 
Người phụ nữ năng động / Biên soạn: Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An. – H. : Thanh niên, 2018. - 311tr. ; 23cm.
Tri thức bách khoa dành cho phụ nữ.

Môn loại: 646.70082 / NG558PH

Giới thiệu nội dung: Tác phẩm “Người phụ nữ năng động” gồm 12 chương là những phân tích về tâm lý, vận mệnh, sự tự tin, độc lập, một góc ung dung, thanh thản, một mảnh thướt tha, nữ tính, sống vì người khác nhưng vẫn yêu chiều chính bản thân mình. Đối với người phụ nữ năng động, tay trái nắm giữ tâm lý còn tay phải nắm giữ vận mệnh. Tâm lý thế nào thì vận mệnh sẽ như thế ấy. Một người phụ nữ có năng lực đến đâu, nếu như thiếu đi những tâm lý tích cực thì sẽ chẳng bao giờ làm nổi chuyện gì. Năng lượng tạo nên từ một tâm lý tốt là nguồn năng lượng vô cùng to lớn, cùng là một nguồn sản sinh ra động lực tích cực. Có được điều đó, các chị em sẽ có thể làm chủ vận mệnh của mình, thực hiện những lý tưởng của bản thân, vững bước trên con đường đời ở phía trước.
Sách sẽ hướng dẫn cho các chị em sẵn sàng, dũng cảm, đối mặt với những nhân tố không thể biết trước được. Và cách làm thông minh nhất khi đứng trước những thách thức là không cúi đầu gục ngã, nếu gục ngã thì đứng lên làm lại, ngã ở đâu đứng lên ở đó mới là những  phản ứng lạc quan tích cực.
Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100077333;
Kho Mượn :
200113847, 200113848;

Kho Lưu động :
 800072459, 800072460;
  Phạm, Tú Oanh. Người phụ nữ trí tuệ / Phạm Tú Oanh.H. : Thanh niên, 2018. - 212tr. ; 23cm.
Tri thức bách khoa dành cho phụ nữ.

Môn loại: 646.70082 / NG558PH

Giới thiệu nội dung: Người phụ nữ trí tuệ là cuốn sách chứa đựng nhiều triết lý tinh hoa trong cuộc sống, chỉ ra ánh sáng trí tuệ, những triết lý lớn ẩn trong rất nhiều sự việc nhỏ bé. Suy ngẫm về những triết lý này sẽ giúp người phụ nữ thắp lên ngọn đèn dẫn đường cho cuộc sống.
Sách gồm các chương:
Chương 1: Nắm vững kỹ năng làm người: cung cấp những kiến thức, kỹ năng mềm cho người phụ nữ như: kiên nhẫn là một đức tính đẹp; người phụ nữ có văn hóa sẽ thanh lịch hơn; Tốt nước gỗ hơn nước sơn; Lòng tốt là vẻ đẹp còn mãi với thời gian…
Chương 2: Nắm vững chiến lược làm việc: tạo ra những chiến lược nhỏ, luôn tin tưởng vào bản thân mình; Lên kế hoạch, kiên trì hoàn thành,…
Chương 3: Học cách sống, biết hưởng thụ: Luôn luôn lạc quan, khoan dung với bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, biết trút bỏ gánh nặng và làm chủ cảm xúc của bản thân,…
Chương 4: Nghệ thuật hạnh phúc: Hạnh phúc là một biểu hiện tâm lý, không thể ép buộc, cưỡng cầu, chỉ cần bạn cảm nhận được thì đó chính là hạnh phúc.
Chương 5: Tâm trạng quyết định niềm vui: tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh; Tự tạo cuộc sống lãng mạn; Luôn dùng thái độ tích cực đối mặt với cuộc sống,…
Chương 6: Lập kế hoạch cho cuộc sống: Làm việc có kế hoạch; Tự tin vào chính mình, dám thử những điều mới; Giao tiếp có nghệ thuật,…
Chương 7: Rút ra bài học từ tâm trạng

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100077334;

Kho Mượn : 200113845, 200113846;
Kho Lưu động : 800072457, 800072458;
 
Nguyễn, Thu Hải My. Nhược điểm của phụ nữ / Biên soạn : Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An. – H. : Thanh niên, 2018. - 319tr. ; 23cm.
Tri thức bách khoa dành cho phụ nữ.

Môn loại: 646.70082 / NH557Đ

Giới thiệu nội dung: Nhược điểm của phụ nữ” gồm 319 trang với 11 chương nêu lên những điểm yếu, nhược điểm của phụ nữ như: sự nóng nảy, kích động, đóng kín tâm hồn, tự ti, tự phụ, tâng bốc bản thân, những khiếm khuyết trong tính cách, rào cản tâm lý… và còn rất nhiều vấn đề đang là bức tường ngăn cản sự phát triển của phụ nữ. Hiểu và xử lý những vấn đề này như thế nào chính là nội dung chính mà sách đề cập tới. Sách đưa ra những ví dụ, lý luận phân tích đơn giản và hướng giải quyết từng vấn đề để người đọc có thể tham khảo, điều chỉnh chính mình nếu bắt gặp hình ảnh của mình trong những vấn đề tác phẩm đặt ra.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100077329;
Kho Mượn : 200113864, 200113865;
Kho Lưu động : 800072465, 800072466;
  Nguyễn, Thùy Dương. Người phụ nữ hạnh phúc / Nguyễn Thùy Dương biên soạn. – H. : Thanh niên, 2018. - 292tr. ; 23cm.
Tri thức bách khoa dành cho phụ nữ.

Môn loại: 646.70082 / NG558PH

Giới thiệu nội dung: Từ xưa tới nay, hạnh phúc luôn là mục tiêu theo đuổi hàng đầu trong cuộc đời người phụ nữ. Thế nhưng hạnh phúc đích thực là gì? Là có được một gia đình êm ấm hay đạt được một sự nghiệp thành công? Thật ra, không có một tiêu chuẩn hay mô típ cố định nào về hạnh phúc cả. Hạnh phúc chỉ là cảm giác đến từ sâu tẳm trái tim người phụ nữ, suối nguồn của hạnh phúc là tâm thái, là thói quen và là sự thỏa mãn. Hạnh phúc ẩn mình trong từng chi tiết nhỏ bé của của cuộc sống, hạnh phúc không có lô gic mà cũng không có quy luật. Hạnh phúc cũng tồn tại trong tim mỗi người, bởi vì chỉ khi một người cảm nhận thấy mình đang hạnh phúc thì đó mới là hạnh phúc thực sự. Nếu vậy, chúng ta nên thay đổi tâm thái của mình để bản thân trở nên hạnh phúc, hãy dùng sự tinh tế và nhạy cảm trong trái tim mình để ghi nhớ lại những khoảnh khắc tốt đẹp và cảm nhận từng niềm vui, niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Là một người phụ nữ hạnh phúc không nhất thiết phải có một sự nghiệp quá vĩ đại, hay luôn mất công đi suy đoán tâm ý của người khác, lại càng không dồn nén những cảm xúc tiêu cực nơi trái tim mình. Hãy là một người phụ nữ độc lập, kiên cường, tự tin, có cá tính, vừa có sự dịu dàng thục nữ của người con gái, vừa có sự cứng rắn ngoan cường của một người phụ nữ chín chắn trưởng thành. Với tác phẩm “Người phụ nữ hạnh phúc” sẽ đưa đến cho các bạn những quan niệm về hạnh phúc từ những điều rất giản đơn.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100077335;
Kho Mượn : 200113843, 200113844;
Kho Lưu động : 800072455, 800072456;

 


CÁC TIN KHÁC