Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.034.459
Đang online: 17

[ Đăng ngày: 17/07/2019 ]

1. Lịch sử cách mạng xã Ninh Giang 1930 – 2005. - Ninh Giang : [Knxb],  2009. - 326 tr. : minh họa ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi : Đảng bộ huyện Ninh Hòa. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ninh Giang.

Môn loại959.756 / L302S

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100065079

Kho Ấn phẩm địa phương: 620001103

 

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu đến bạn đọc những sự kiện lịch sử của xã trong quá trình cách mạng những năm qua. Với ý chí, tấm lòng kiên trung, Đảng bộ và nhân dân Ninh Giang đã góp phần cùng cả nước viết nên trang sử hào hùng oanh liệt của dân tộc, trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm giữ nước và vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện xây dựng quê hương đất nước. Góp phần gìn giữ, giáo dục và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ cha anh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên quê hương Ninh Giang - Ninh Hòa ngày nay.

2. Lịch sử cách mạng phường Ninh Hải 1930-2010. - Ninh Hải : [Knxb], 2017. – 183 tr. : ảnh. :minh họa ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi : Đảng bộ thị xã Ninh Hòa. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Ninh Hải.

Phụ lục: tr.157-180 .

Môn loại324.2597075 / L302S

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Ấn phẩm địa phương: 620000726

 

 

Giới thiệu nội dung:

 

Cuốn sách ghi lại những trang sử vẻ vang của vùng đất Ninh Hải và ghi nhớ công lao các thế hệ cha anh đi trước đã làm nên những chiến công, những thành tựu to lớn của quê hương. “Lịch sử cách mạng phường Ninh Hải 1930-2010” đã khái quát vùng đất, con người Ninh Hải; sự thành lập chi bộ đảng, tham gia các phong trào cách mạng tiến tới giành chính quyền (1930-1945) ; quá trình xây dựng, chiến đấu gian khổ, đầy hy sinh của Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Hải trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện sự nghiệp đổi mới.


3. Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim (1963-2010).
– Ninh Sim : [Knxb],  2018.– 148, 20 tr. ảnh : minh họa ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi : Đảng bộ thị xã Ninh Hòa. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ninh Sim.

Phụ lục: tr.136-143 .- Thư mục: tr.145.

Môn loại324.2597075 / L302S

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Ấn phẩm địa phương: 620000725

 

Giới thiệu nội dung:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân xã Ninh Sim – Ninh Hòa đã vượt qua biết bao gian khổ qua các thời kỳ giải phóng đất nước, cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Cuốn sách “Lịch sử cách mạng xã Ninh Sim (1963-2010)” - ghi lại sự ra đời, hoạt động và trưởng thành của đảng bộ và nhân dân xã Ninh Sim; nhân dân xã Ninh Sim tham gia kháng chiến chống Mỹ và khắc phục hậu quả chiến tranh và công cuộc cải tạo, xây dựng kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng quê hương Ninh Sim ngày càng phát triển (1986-2010).

4. Những chặng đường xây dựng và trưởng thành : 1930 - 2010/ Phạm Tiến Thọ biên soạn. – Khánh Hòa. : [Knxb] , 2010. - 185tr. : ảnh ; 21cm.

Đầu trang tên sách ghi:  Ban Tổ chức tỉnh ủy Khánh Hòa

Thư mục: tr.185

Môn loại324.259707 / NH556C

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc: 100056199 ; Kho Mượn: 200075182, 200075183

Kho Địa chí: 600006039 ; Kho Ấn phẩm địa phương:  620001092

 

Giới thiệu nội dung:

Nhìn lại quá trình xây dựng và trưởng thành, tự hào về những thành tích và đóng góp quan trọng của ngành tổ chức trong những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh. qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược và chống Mỹ cứu nước, cũng như ngày nay trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cuốn sách “Những chặng đường xây dựng và trưởng thành : 1930 – 2010” - Ghi lại những chặng đường xây dựng và trưởng thành, phản ánh những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của các thế hệ cán bộ, đảng viên ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa; những kỷ niệm không quên gồm những bài viết của các đồng chí đã và đang lãnh đạo Ban tổ chức Tỉnh ủy.

CÁC TIN KHÁC