Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1704564
Đang online: 141

[ Đăng ngày: 18/12/2017 ]
 
Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội / Nguyễn Quang Phát (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2006. - 325tr.  ; 21cm.
Môn loại: 355.3 / QU105Đ
Giới thiệu nội dung:

            Tài liệu “Quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh về đức - tài trong xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội” với 325 trang gồm 4 phần chính:

            Phần thứ nhất: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đức, tài của người cán bộ cách mạng từ trang 5 đến trang 143: Nêu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và vai trò đạo đức trong nhân cách người cán bộ cách mạng.

            Phần thứ hai: Nâng cao đạo đức, phát triển tài năng của đội ngũ cán bộ quân đội trong tình hình hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh từ trang 144 đến trang 242.       

            Phần thứ ba: Từ trang 243 đến trang 255 trích Văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam về đạo đức cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất và năng lực cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực; đấu tranh chống tham nhũng; phương hướng xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới,…

            Phần thứ tư: Tập hợp một số bài trích, thơ Nhật ký trong tù, bài nói chuyện, bài viết, thư, bài phỏng vấn, công điện, lời kêu gọi…của Hồ Chí Minh về đạo đức và rèn luyện đạo đức cách mạng từ trang 256 đến trang 324.

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100045373;
Kho Mượn : 200071784, 200071785,
200071786, 200071787;
 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội Nhân dân Việt Nam / Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Anh Minh. – H. : Văn hóa thông tin, 2014. – 419tr. : ảnh ; 27cm.

Môn loại: 355.009597 / CH500T
Giới thiệu nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng, của dân tộc, là người cha thân yêu của quân đội, của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Người đã cùng với Trung ương Đảng hết lòng chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành một đội quân kiểu mới của dân tộc.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người anh cả của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, là đại tướng Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, là người chỉ huy quân đội làm nên một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và đại thắng mùa Xuân 1975 trong cuộc kháng chiến chống Đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. 

            Cuốn sách: “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng” được Nhà xuất bản Văn hoá - Thông tin xuất bản với 419 trang gồm 4 phần nội dung chính:

            Phần I: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người; 

            Phần II: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ; 

            Phần III: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số bài nói và viết của Người; 

            Phần IV: Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp với Quân đội nhân dân Việt Nam qua một số công trình nghiên cứu, bài viết, hồi ức của các nhà nghiên cứu, tướng lĩnh, cán bộ và chiến sĩ.

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
 
Kho Tra cứu : 300008025;
 
 Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / B.s., tuyển chọn : Phạm Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vì, Nguyễn Minh Đức, Bùi Thị Thu Hà. – H. : Khoa học xã hội, 2014. - 780tr.  ; 24cm.
Môn loại: 355.009597 / QU121Đ
Giới thiệu nội dung:
  Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, được nhân dân nuôi dưỡng và sát cánh cùng chiến đấu. Trải qua gần 2/3 thế kỉ chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược và trở thành một quân đội đủ sức mạnh bảo vệ vững chắc đất nước thân yêu của mình. Một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến những chiến công vang dội của quân đội ta chính là sự kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp được hình thành trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, được chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng.
Tác phẩm “Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại” gồm 779 trang chia làm 4 phần là công trình chung của nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài quân đội, được lựa chọn công phu, đề cập toàn diện, có giá trị khoa học và ý nghĩa sử dụng thiết thực cho nhiều đối tượng, với tư cách là tài liệu tham khảo. Đặc biệt, sách giúp nhiều cho các chiến sĩ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, sinh viên các trường, khoa về khoa học xã hội và nhân văn, trong và ngoài quân đội tham khảo và nghiên cứu.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100070876;
Kho Mượn : 200103957;
   Xây dựng quân đội về chính trị : Lý luận và thực tiễn / Trần Xuân Trường (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 479tr.  ; 21cm.
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.
Môn loại: 355.009597 / X126D
Giới thiệu nội dung:
Tác phẩm Xây Dựng Quân Đội Về Chính Trị - Lý Luận & Thực Tiễn gồm 479 đề cập ba vấn đề chính:
Một là, sự lãnh đạo của Đảng – Nhân tố quyết định xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị.
Hai là, công tác đảng, công tác chính trị – “linh hồn, mạch sống” của quân đội.
Ba là, đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội.
Cuốn sách bao gồm một số bài viết của các nhà khoa học của Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự xung quanh những vấn đề lý luận và thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100074842
Kho Mượn : 200109822,
200109823;
 
 Lê Văn Dũng. Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới / Lê Văn Dũng. – H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 427tr. : 1 chân dung ; 21cm.
Môn loại: 355.009597 / T307T
Giới thiệu nội dung:
  Xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị là một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng, nhằm làm cho quân đội luôn là công cụ sắc bén bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra gay go, phức tạp và quyết liệt mà trước hết là lĩnh vực chính trị, tư tưởng.
Cuốn sách “Tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới” khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội nhân dân Việt Nam, là cơ sở để quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và dân tộc; giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", bảo vệ vững chắc công cuộc xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tài liệu có giá trị thiết thực về lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100054285;
Kho Mượn : 200083201
200083202, 200083203;
   Đỗ, Văn Đạo. Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam / Đỗ Văn Đạo. – Xuất bản lần thứ 2. – H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 199tr. ; 21cm.
Thư mục : tr. 193 - 197.
      Môn loại: 355.209597 / PH110TR
Giới thiệu nội dung:
Tác phẩm “Phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam” gồm 199 trang tập trung luận giải một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao; phân tích những kinh nghiệm phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao trong lịch sử dân tộc và ở một số nước; khái quát hóa tình hình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam từ năm 1994 đến nay; phân tích thực trạng, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn lực quân sự chất lượng cao ở Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội nhân dân Việt Nam.
Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo hữu ích cho cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, học viên tại các nhà trường của Bộ Quốc phòng; mà còn cung cấp cái nhìn tổng hợp và khái quát về tiến trình phát triển nguồn nhân lực quân sự chất lượng cao ở nước ta trong hơn 20 năm qua (từ năm 1994 đến nay) cho cán bộ quản lý các cấp thuộc các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100073851;
Kho Mượn : 200108495;
 

Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam / Biên soạn: Đinh Xuân Dũng (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2016. – 603tr. ; 21cm.

Môn loại: 355.109597 / C455T
Giới thiệu nội dung:
Công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội là một “binh chủng” đặc biệt, đã góp phần trực tiếp xây dựng bản lĩnh chính trị của quân đội, đồng thời nuôi dưỡng, đào tạo và xây dựng các thế hệ những người chiến sĩ cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân được đúc kết trong con người kiểu mẫu, của hơn 70 năm, chiến đấu, xây dựng và trưởng thành – Anh bộ đội cụ Hồ.
Để góp phần tìm hiểu nội dung, phương thức hoạt động của “binh chủng” đặc biệt này, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành cuốn sách “Công tác tư tưởng - văn hóa trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” tập hợp các bài viết của các tác giả gắn liền với quá trình hoạt động thực tiễn những năm tháng gắn bó với công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội. Nội dung cuốn sách thể hiện tính khoa học, tính lý luận và tính thực tiễn phong phú, góp phần bổ sung những kinh nghiệm hoạt động của công tác tư tưởng – văn hóa trong quân đội trước yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100074158;
Kho Mượn : 200108939, 200108940;
   Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Biên soạn: Nguyễn Bá Dương (chủ biên)...[và những người khác]. – H. : Quân đội nhân dân, 2016. – 239tr. ; 21cm.
Đầu trang tên sách ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự.
  Thư mục: tr. 230-236.
 Môn loại: 355.009597 / QU105Đ
Giới thiệu nội dung:
Xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc là những vấn đề hệ trọng, liên quan trực tiếp đến sự tồn tại, phát triển của quốc gia, dân tộc. Đối với nước ta, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là tiếp nối quy luật “dựng đi đôi với giữ nước” của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhận thực sâu sắc vị trí, vai trò và tầm quan trọng của xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, trong quá trình lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong các kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc, Đảng ta luôn coi trọng việc xác định mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cho phù hợp với tình hình mới. Để giúp cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân quân quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đạt kết quả tốt, Việt Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Nhà xuất bản Quân đội nhân dân biên soạn và xuất bản cuốn sách “Quan điểm Đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” tập trung phân tích, làm rõ quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; trình bày hệ thống quan điểm, phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trong Văn kiện Đại hội XII về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100074159;
Kho Mượn : 200108937,200108938;
 
 Nguyễn, Mạnh Hùng. Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân. T. 1 / Nguyễn Mạnh Hùng ch.b. – H. : Quân đội nhân dân ; Công ty Sách Thái Hà, 2015. – 361tr. : ảnh ; 24cm. – (Tủ sách V-Smile)
 Môn loại: 355.0092 / T561L
Giới thiệu nội dung:
Bộ sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần sách Thái Hà xuất bản và phát hành sẽ góp thêm một góc nhìn mới về chân dung các vị tướng trong những khoảng khắc đời thường, về những điều mà chỉ có người thân của họ mới được chứng kiến.
        Tập 1 của bộ sách giới thiệu về quá trình hoạt động cách mạng, công tác và trong cuộc sống đời thường của 15 vị tướng trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đó là các Đại tướng: Văn Tiến Dũng, Lê Đức Anh, Hoàng Văn Thái,…Thiếu tướng: Lê Thiết Hùng, Trần Tử Bình, Trần Đại Nghĩa,…thông qua những câu chuyện được kể từ người thân của các vị tướng chúng ta sẽ có những tư liệu quý, những câu chuyện, những kỷ niệm, ấn tượng sâu sắc…
 Tài liệu lưu giữ tại các kho:
Kho Đọc : 100070607;
Kho Mượn : 200103444;
 
 Nguyễn, Đình Minh. 70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - Cội nguồn sức mạnh tinh thần / Nguyễn Đình Minh, Nguyễn Mạnh Hưởng. – H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 220tr. ; 21cm.
Môn loại: 355.009597 / B112M
Giới thiệu nội dung:
Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành 70 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng, được nhân dân đùm bọc giúp đỡ, đã làm nên những chiến thắng huy hoàng, đánh bại những đội quân đế quốc xâm lược to lớn, giải phóng dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; thực sự là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Thực tiễn đó đã chứng minh sức mạnh, trình độ, khả năng chiến đấu của quân đội ta, đặc biệt là vai trò to lớn của sức mạnh tinh thần.  Và cội nguồn sức mạnh tinh thần của quân đội như thế rất cần phải được khẳng định và tiếp tục phát huy, phát triển trong tình hình mới. Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu tham khảo nghiên cứu theo hướng trên, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách "70 năm Quân đội nhân dân Việt Nam - cội nguồn sức mạnh tinh thần.
Cuốn sách được kết cấu gồm ba phần, trình bày những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử; đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới.

Tài liệu lưu giữ tại các kho
Kho Đọc : 100069055;
Kho Mượn : 200101138
200101139;
Kho Lưu động : 800059920
800059921; 


CÁC TIN KHÁC