Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1746143
Đang online: 60

[ Đăng ngày: 02/03/2016 ]

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TỈNH KHÁNH HÒA                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        THƯ VIỆN TỈNH                   

           Số: 16/TB-TVT                      Khánh Hòa, ngày 26 tháng 02  năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về mức phí sử dụng thư viện và phí trông giữ xe

Thực hiện Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh,

Thư viện tỉnh Khánh Hòa xin thông báo:

Kể từ ngày 01/3/2016, mức thu phí sử dụng thư viện, phí trông giữ xe đạp, xe máy tại Thư viện tỉnh như sau:

1. Phí thư viện:

a) Phí thẻ mượn, thẻ đọc:  30.000đ/thẻ/năm

b) Phí thẻ thiếu nhi:                 15.000đ/thẻ/năm 

c) Đối với các dịch vụ như: sao chụp tài liệu, khai thác sử dụng mạng thông tin thư viện, lập danh mục  tài liệu theo chuyên đề, cung cấp các sản phẩm thông tin của thư viện theo yêu cầu bạn đọc, vận chuyển tài liệu cho bạn đọc trực tiếp hoặc qua bưu điện… được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận mức giá giữa thư viện và bạn đọc có nhu cầu.

d) Miễn phí sử dụng dịch vụ truy cập internet tại phòng truy cập internet của Dự án BMGF-VN.

2. Chế độ miễn giảm phí thư viện (Thực hiện theo Điều 4 của Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa):

2.1. Giảm 50% mức phí thư viện đối với các trường hợp:

a) Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng chính phủ về “Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa” (Có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú):

- Nhân dân ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa được quy định trong Chương trình 135 của Chính phủ.

- Người có công với cách mạng:

+ Cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ ''tiền khởi nghĩa''.

+ Thân nhân liệt sĩ.

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

+ Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh.

+ Các đối tượng được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương, bệnh binh và người có công.

- Người thuộc diện chính sách xã hội:

+ Người tàn tật, người già cô đơn.

+ Các đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội.

+ Học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú.

b) Người khuyết tật nặng theo quy định tại Khoản 2, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

c) Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa vừa thuộc diện người khuyết tật nặng thì chỉ được giảm 50% mức phí thư viện.

2.2. Miễn phí thư viện đối với người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

3. Phí trông giữ xe đạp, xe máy:

          - Xe đạp, xe đạp điện:    1.000đ/xe/lượt

          - Xe máy:                       3.000đ/xe/lượt

Thư viện tỉnh Khánh Hòa trân trọng thông báo đến quý bạn đọc./.

                                                                  

     KT. GIÁM ĐỐC

                                                                           P. GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                      Phan Thị Long Trà

CÁC TIN KHÁC