Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.016.784
Đang online: 18

[ Đăng ngày: 18/08/2019 ]

1.Trịnh, Nhu.Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của Cách mạng Việt Nam/ Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ.Hà Nội: Nxb. Chính trị quốc gia, 2011. - 371tr. ; 21cm.

Môn loại959.7032 / bC102M

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100061359

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách đã phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng tám khởi đầu bằng thời điểm cuộc chiến tranh thế giới nổ ra (9/1939), Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2/9/1945.

2. Cách mạng tháng Tám - Cuộc đổi đời của dân tộc/ Tổ chức bản thảo: Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga.Hà Nội:Nxb: Quân đội nhân dân, 2010. - 331 tr.  ; 21cm.

Môn loại959.7032 / bC102M

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100057149

Kho Mượn: 200084942, 200084943Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách nói về một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8-1945); những trang hồi ức của một số tác giả là cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia cuộc tổng khởi nghĩa; một số bài viết, công trình nghiên cứu về cách mạng tháng Tám
1945.

3.Cách mạng Tháng Tám một sự kiện vĩ đại của thế kỷ XX / [Trường Chinh... và những người khác]. – Hà Nội: Chính trị Quốc gia,  2005. - 521 tr. : ảnh ; 21cm.

Môn loại959.7032 / bC102M

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100043522

Kho Mượn: 200055084

Giới thiệu nội dung:

Cách mạng Tháng Tám là một trong những trang sử chói lọi nhất trong lịch sử hàng ngàn năm của dân tộc ta. Để có thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ta đã phải đổ biết bao xương máu, qua nhiều cuộc đấu tranh quyết liệt để dành lại nền độc lập cho dân tộc. Cuốn sách giới thiệu một số bài viết của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nhà khoa học trong và ngoài nước đăng trên các sách, báo và tạp chí khoa học. Nhằm giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn cảnh về sự kiện lịch sử vĩ đại này.

4. Năm 1945 những sự kiện lịch sử trọng đại/ Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. – Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2010. - 223 tr.  ; 21cm.

Thư mục: tr.221.

Môn loại959.704 / N114M

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100055038

Kho Mượn: 200073240, 200073241Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách trình bày khái quát một cách khá đầy đủ theo trình tự thời gian những sự kiện lịch sự trọng đại diển ra theo các giai đoạn: Những sự kiện lịch sử trọng đại tiến tới Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám 1945; Những sự kiện lịch sử trọng đại trong Tổng khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

5. 2 - 9 - 1945 qua những trang hồi ức / Ngọc Châu... [và những người khác].

. Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 294 tr.  ; 19cm.

Môn loại959.704 / H103CH

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100027049

Kho Mượn: 200052198, 200069228, 200069229, 200069230

Giới thiệu nội dung:

Tác giả của tập sách là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp tham gia Tổng khởi nghĩa, là những nhà văn, nhà thơ được chứng kiến, được nghe kể lại…Đã viết ra những trang hồi ức đầy chân thực, sinh động của họ qua các câu chuyện: Bác về Phú Gia, Bác về, tiến tới khởi nghĩa, Cách mạng tháng Tám đến với tuổi thơ của tôi, Những ngày tháng Tám năm 1945 ở Thủ đô, Tổng khởi nghĩa cướp chính quyền ở Sài Gòn năm 1945…Giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện, sâu sắc hơn về sự kiện lịch sử vĩ đại này.

6.Đinh, Xuân Lâm. Những cội nguồn của Cách mạng tháng Tám/ Chủ biên: Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoa. – Hà Nội: Thanh niên, 2015. - 299 tr.  ; 21cm.

Môn loại959.7032 / NH556C

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070236

Kho Mượn: 200102781, 200102782Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách bao gồm 2 phần:

Phần 1: Suy nghĩ về Cách mạng tháng 8

Phần 2: Một số tư liệu cung cấp những tư liệu lịch sử

Cuốn sách sẽ cung cấp những tài liệu quý báu giúp cho bạn đọc có một cái nhìn toàn diện, có hệ thống về quá trình hình thành, diễn biến và phát triển của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội, thông qua những hồi ký, chuyện kể thật hào hứng và cảm động giúp cho người đọc ngày nay vẫn có thể hình dung được một cách sinh động, đầy cảm xúc của các chiến sĩ Cách mạng tháng tám năm xưa.

7. Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập/ Tổ chức bản thảo: Cao Đắc Trung, Nguyễn Công Hải. Nội : Quân đội nhân dân, 2010. - 226 tr.  ; 21cm.

Môn loại959.7032 / Đ125T

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100057142

Kho Mượn: 200084958, 200084959

Giới thiệu nội dung:

Để giúp bạn đọc tìm hiểu sâu sắc hơn về lịch sử vẻ vang của quân và dân ta trong đấu tranh bảo vệ chính quyền khi mới thành lập, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản cuốn sách “Đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng những ngày đầu thành lập”.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:

Phần thứ nhất: Đường lối sách lược đấu tranh của Đảng ta để bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.

Phần thứ hai: Những trận đánh bảo vệ chính quyền cách mạng ngày đầu thành lập.

8. Trường Chinh. Cách mạng tháng Tám/ Trường Chinh. Nội : Quân đội nhân dân, 2005. - 210 tr.  ; 19cm.

Môn loại959.7032 / C102M

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100027047, 100027315

Kho Mượn: 200055953, 200055954, 200055955

Giới thiệu nội dung:

Tập hợp những bài nói, bài viết của tác giả về Cách mạng tháng Tám năm 1945. Cuốn sách được bố cục ba phần chính:

Phần 1:

Tính chất xã hội Việt Nam và cách mạng Việt Nam

Phần 2:

Chuẩn bị cho khởi nghĩa tháng Tám

Phần 3:

Cách mạng tháng Tám

Qua đây giúp bạn đọc hiểu rõ thêm cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống thực dân Pháp và phát xít Nhật của nhân dân ta.

CÁC TIN KHÁC