Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 1928094
Đang online: 35

[ Đăng ngày: 19/03/2018 ]

Đoàn thanh niên Cng sn H Chí Minh - Nhng chng đường phát trin / Vũ Quang Hin (ch.b.), Nguyn Th Thu Trang, Phm Xanh... - H. : Chính tr quc gia, 2014. - 692 tr. ; 21cm.  

Môn loại: 324.2597 / Đ406TH

Giới thiệu nội dung:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trải qua hơn 80 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển luôn là lực lượng xung kích góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tài liệu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Những chặng đường phát triển đã tái hiện lại những trang sử vàng của các thế hệ thanh niên Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng thanh niên trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước hiện nay.

Tài liệu gồm 3 phần:

          Phần I: Bác Hồ với thanh niên và các kỳ đại hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

          Phần II: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng;

          Phần III: Đẩy mạnh công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; 

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100068176;

Kho Mượn: 200099775,
200099776
;

 
 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Nhân vật – Sự kiện / Đinh Thị Thanh Thủy…[và những người khác]. – TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2003. - 246tr. : minh họa ; 20cm.

Môn loại: 324.09/ Đ406TH

Giới thiệu nội dung:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Nhân vật – Sự kiện” tập hợp các tư liệu nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin khái quát về lịch sử Đoàn và phong trào thanh niên Việt Nam qua từng chặng đường phát triển.

Tập sách là tài liệu tra cứu nhanh những nội dung cơ bản cần biết về một số nhân vật và sự kiện lịch sử tiêu biểu của Đoàn, kể từ ngày đầu thành lập đến hết thế kỷ 20, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại. Được trình bày sắp xếp theo từng năm, với phần minh họa hình ảnh như là những tư liệu lịch sử bổ trợ, sách được biên soạn dễ đọc, dễ sử dụng trong hoạt động Đoàn cũng như các sinh hoạt học đường nói chung...

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100042562;

Kho Mượn: 200052990, 200052991;

 

Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam (1925-2006): Hỏi - Đáp / Đặng Quang Vinh,…[và những người khác]. - H. : Thanh niên, 2006. - 162tr. ; 19cm.

Môn loại: 324/ L302S

Giới thiệu nội dung:

Nhằm đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hiện nay những hiểu biết về Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi qua các thời kỹ cách mạng từ khi tổ chức Đoàn mới ra đời, qua các giai đoạn hoạt động bí mật, trong hai cuộc kháng chiến chống thục dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhất là thời gian đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; Nhà xuất bản Thanh niên đã biên soạn cuốn sách “Lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên Việt Nam (1925-2006): Hỏi – Đáp” dựa trên cơ sở chọn lọc những sự kiện có ý nghĩa đã diễn ra trong 75 năm phát triển của Đoàn và phong trào thanh thiếu niên.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100027416;       

Kho Mượn: 200056110;

Kho Tra cứu: 300001695;

 

Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2014; giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019 / Biên soạn: Nguyễn Phi Long chủ biên;...[và những người khác]. – H. : Thanh niên, 2014. – 299tr. ; 19cm.

          Đầu trang tên sách ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

          Tên sách ngoài bìa ghi: Tổng quan tình hình Thanh niên Việt Nam.

Môn loại: 369.409597 / T455QU

Giới thiệu nội dung:

Thanh niên là rường cột của nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, gia đình, nhà trường và xã hội.

Trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quá trình hội nhập quốc tế và sự biến đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên, công tác thanh niên cũng như yêu cầu của công tác chăm lo, bồi dưỡng, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đã xác định rõ mục tiêu phát triển thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là: “Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội,...Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học – công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại. Hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc...”. Cuốn sách “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2014; giải pháp đẩy mạnh công tác hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014-2019” gồm 299 trang với 3 phần đã đưa ra cái nhìn khái quát về tình hình thanh niên, công tác và phong trào thanh niên giai đoạn 2010-2014 với những giải pháp đẩy mạnh công tác hội; phong trào thanh niên trong thời gian tới.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100069901;
 

Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam (1925 - 2014) / Biên soạn: Phạm Bá Khoa chủ biên;...[và những người khác]. – H. : Thanh niên, 2014. – 848tr. : ảnh ; 23cm.

          Đầu trang tên sách ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Môn loại: 369.409597 / L302S

Giới thiệu nội dung:

          Trong lịch sử đấu tranh cách mạng anh dũng, kiên cường, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng và Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ trẻ nước ta đã nêu cao tinh thần bất khuất kiên cường chiến đấu và hy sinh vô cùng oanh liệt vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta giành thắng lợi ngày càng to lớn.

Trong công cuộc đổi mới đất nước ta hiện hay các thế hệ trẻ lại không tiếc sức mình, lao động sáng tạo trên mọi lĩnh vực, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Trong thành tích chung của toàn dân tộc đó có phần đóng góp đáng kể của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt đã đoàn kết, bồi dưỡng, cổ vũ hàng chục triệu đoàn viên, hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các phong trào cách mạng, lập thành tích xuất sắc trong chiến đấu, trong lao động sản xuất và học tập, sáng tạo khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học nghệ thuật,...với 848 trangtài liệu “Lịch sử Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên Việt Nam (1925 - 2014)” đã phản ánh những chặng đường phát triển của tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên nước ta trong những năm qua.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100069903;


 

Hồ, Bá Thâm. Xây dựng bản lĩnh thanh niên hiện nay / Hồ Bá Thâm. - H. : Thanh niên, 2006. - 499tr. ; 21cm.

Môn loại: 324.09597/ X126D

Giới thiệu nội dung:

Vấn đề xây dựng bản lĩnh của thanh niên và xây dựng nhân cách đối với thanh niên nói chung trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Đó là giai đoạn như chúng ta đã biết, có nhiều cơ hội và cũng nhiều thách thức không chỉ đối với tương lai của dân tộc, sự nghiệp xây dựng chế độ mới, đối với toàn Đảng và toàn dân, và đặc biệt là đối với thanh niên thế hệ trẻ - lực lượng nòng cốt của quốc gia, những người hết sức nhạy cảm với thời cuộc…Chính vì vậy, nghiên cứu làm rõ nội dung bản lĩnh, xây dựng bản lĩnh trong thanh niên hiện nay là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là nội dung chính được phản ánh qua 6 phần của tài liệu “Xây dựng bản lĩnh thanh niên hiện nay”

Phần 1: Khái niệm bản lĩnh, cấu trúc bản lĩnh của thanh niên;

Phần 2: Xây dựng bản lĩnh thanh niên từ truyền thống dân tộc và dũng khí, khát vọng hiện nay của thanh niên;

Phần 3: Xây dựng và rèn luyện bản lĩnh chính trị của thanh niên hiện nay;

Phần 4: Xây dựng bản lĩnh văn hóa, đạo đức của thanh niên;

Phần 5: Xây dựng bản lĩnh của thanh niên trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế;

Phần 6: Vấn đề rèn luyện bản lĩnh của thanh niên trong sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện hiện nay;

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100046382;

Kho Mượn: 200066475, 200066476;


 

Nguyễn, Thế Truật. Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh người bạn lý tưởng của thanh niên : Ba bài học dành cho đối tượng Đoàn / Nguyễn Thế Truật. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2003. - 141tr. ; 19cm. – (Tủ sách Kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên).

Môn loại: 324Đ406TH

Giới thiệu nội dung:

Phát triển Đoàn viên mới là công việc thường xuyên của tổ chức cơ sở Đoàn. Việc phấn đấu để trở thành đoàn viên là nhu cầu của đông đảo thanh niên. Theo qui định của tổ chức đoàn một đối tượng muốn trở thành đoàn viên phải thông qua lớp học đối tượng Đoàn. Để giúp cơ sở đoàn có tài liệu phù hợp phục vụ các lớp học đối tượng đoàn; giúp cho đối tượng Đoàn có được những thông tin cơ bản trước khi quyết định làm đơn tự nguyện xin vào đoàn.

Cuốn sách: “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh người bạn lý tưởng của thanh niên: bài học dành cho đối tượng Đoàn sẽ là một cuốn cẩm nang hay dành cho các đối tượng thanh niên muốn tham gia tổ chức Đoàn.

Ngoài 3 phần nội dung: Lý tưởng của Đoàn; truyền thống tổ chức Đoàn; Phấn đấu trở thành Đoàn viên tập sách còn có những hướng dẫn cụ thể về các thủ tục cần thiết khi vào Đoàn.

 

 


Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100028207;

Kho Mượn: 200033694, 200033695;

 
Trui rèn trong lửa đỏ : Kí sự truyền thống Thành đoàn Thanh niên cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh / Trần Bạch Đằng...[và những người khác]. - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 501 tr. : ảnh ; 20cm.  

Môn loại: 895.922803 / TR510R

Giới thiệu nội dungNhững đêm đốt lửa căm thù, những ngày bãi khóa tuyệt thực, những cuộc xuống đường đòi dân sinh dân chủ... Sài Gòn của thập niên 60 và 70 sôi động đã từng chứng kiến lớp lớp thanh niên thành phố đứng lên vì quê hương, Tổ quốc.
Chỉ
 gói gọn trong 501 trang, Trui rèn trong lửa đỏ đã phác họa chân dung tập thể của nhiều thế hệ thanh niên bước tiếp bước trong hành trình cách mạng đầy gian khổ của Sài Gòn ngày ấy.

 Tài liệu lưu giữ tại kho
Kho Đọc : 100043219;
Kho Mượn : 200054543,
200054544;
 

Trần, Phiêu. Hướng dẫn cải biến trò chơi / Trần Phiêu, Trần Trung Nhân. - H. : Thanh niên, 2008. - 210tr. ; 19cm. – (Tủ sách đoàn đội).

Môn loại: 369.4 / H561D

Giới thiệu nội dung:

Hiện nay nhu cầu sinh hoạt tập thể ngày càng trở nên cần thiết và được sự quan tâm của nhiều người ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt là công tác đoàn, đội, hội,…tài liệu “Hướng dẫn cải biến trò chơi”với những nội dung phong phú và đa dạng mang tính quy ước nhằm trang bị cho các bạn yêu thích hoạt động thanh thiếu nhi những kỹ năng cần thiết, và có điều kiện sáng tạo ra những trò chơi mới, biết cải biên trò chơi, biết tổ chức ra những sân chơi mới năng động..

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100057794;

Kho Mượn: 200077083;

 

Trần, Phiêu. Phương pháp quản trò / Trần Phiêu, Huỳnh Nhất Huy. - H. : Thanh niên, 2008. - 190tr. ; 19cm. – (Tủ sách đoàn đội).

Môn loại: 369.4/ PH561PH

Giới thiệu nội dung:

Hiện nay nhu cầu sinh hoạt tập thể ngày càng trở nên cần thiết và được sự quan tâm của nhiều người ở nhiều ngành nghề khác nhau. Đặc biệt là công tác đoàn, đội, hội,…tài liệu “Phương pháp quản trò”, hướng dẫn chi tiết, cụ thể các phương pháp tổ chức các trò chơi, phương pháp quản trò, một số trò chơi tiêu biểu trong sinh hoạt tập thể.

Hy vọng tài liệu sẽ cung cấp các nội dung phong phú và các kỹ năng cần thiết khi tham gia sinh hoạt tập thể.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100053025,

Kho Mượn: 200080855, 200080856;

 

Cử điệu vui trong sinh hoạt tập thể / Trương Đình Du...[và những người khác]. – Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2013. - 203tr. : minh họa; 19cm. – (Tủ sách đoàn đội).

Môn loại: 782.42 / C550Đ

Giới thiệu nội dung:

“Cử điệu vui trong sinh hoạt tập thể” tập hợp những bài hát được tác giả sưu tầm, chọn lọc, kí âm, kèm theo phần hướng dẫn cử điệu cho từng bài hát, cùng hình ảnh minh họa sinh động. Tác giả đã chọn lọc những cử điệu, động tác phổ biến nhất, đơn giản dễ thực hiện để đưa vào sách, nội dung trong sách có tính ứng dụng cao, sách còn góp phần lưu giữ lại và truyền bá một hoạt động văn nghệ khá mới mẻ và thú vị trong sinh hoạt đoàn đội. 72 bài hát được chia thành 8 nhóm nội dung phù hợp với từng chủ đề trong các buổi sinh hoạt. Đây là môt cẩm nang hữa ích cho các phụ trách đội, các bạn thanh niên, các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt Đoàn Đội.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100065776;

Kho Mượn: 2 00095927, 200095928;

 

Phạm, Đình Nghiệp. Sổ tay bí thư chi đoàn: 150 câu hỏi và trả lời / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - H. : Thanh niên, 2008. - 150tr. ; 21cm.

Môn loại: 369.4/ S450T

Giới thiệu nội dung: Bí thư chi đoàn là “thủ lĩnh” của một tập thể các bạn trẻ, là những người thay mặt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tập hợp, thuyết phục, giáo dục đoàn viên và thanh niên trên địa bàn dân cư hay trong các đơn vị sản xuất, học tập và công tác.

Thông qua các câu hỏi, tài liệu “Sổ tay bí thư chi đoàn: 150 câu hỏi và trả lời” được cấu trúc theo các vấn đề:  Những hiểu biết cơ bản về Đoàn, Hội, Đội; Những vấn đề cơ bản về chi đoàn; Sinh hoạt chi đoàn; Công tác đoàn viên; Ban chấp hành chi đoàn; Bí thư chi đoàn; Tổ chức các câu bộ thanh niên, diễn đàn thanh niên; Tổ chức hoạt động dã ngoại, tham quan, hội nghị; Kỹ năng quản trò; Bí thư chi đoàn cần biết…

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100057571;

Kho Mượn : 20007672;

 

Hải Yến.  Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên / Hải Yến. – H. : Văn hóa Thông tin, 2011. - 221tr. ; 21cm.

Môn loại: 158.0835/ R203L

Giới thiệu nội dung:

Ai trong số chúng ta trong quá trình trưởng thành cũng đều gặp phải những thất bại. Thất bại không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là sau khi thất bại chúng ta mất đi sự dũng cảm để đứng dậy. Thanh thiếu niên lại là những người dễ đánh mất bản thân mình sau những thất bại; là những chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần phải học cách đối diện với sự thất bại, học cách dũng cảm đứng dậy sau thất bại." Đó là tinh thần cốt lõi của cuốn sách “Rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu niên” được thể hiện qua 10 chương:

Chương 1: Dũng cảm đứng dậy sau những thất bại

Chương 2: Tạo dựng sự tự tin, nói câu "Tôi có thể!"

Chương 3: Lý tưởng cuộc sống - đời người cần phải có mục tiêu

Chương 4: Tự lực tự cường, không làm một bông hoa trong nhà kính

Chương 5: Lạc quan tích cực, trạng thái tâm lý quyết định thành bại

Chương 6: Đối xử rộng lượng với mọi người, bạn bè với khắp thiên hạ

Chương 7: Phát huy tính hợp tác, không nên chiến đấu đơn độc

Chương 8: Luôn luôn tự soi xét, hàng ngày đều tiến bộ

Chương 9: Đừng nên lúc nào cũng tỏ ra thông minh quá, chịu thiệt chưa chắc đã thiệt

Chương 10: Có tình yêu thương cuộc đời mới hạnh phúc

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100059939;

Kho Mượn: 200086164, 200086165;

 

Phạm Đình Nghiệp. Kỹ  năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên / Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. – H. : Thanh niên, 2008. - 207tr. ; 21cm.

Môn loại: 369.4/ K600N

Giới thiệu nội dung:

Để có thể đáp ứng yêu cầu của công tác thanh, thiếu nhi trong những điều kiện mới, mỗi cán bộ Đoàn, Hội, Đội chúng ta phải đứng vững trên cái kiềng ba chân: vừa là người bạn chí tình của tuổi trẻ, vừa là người đồng chí thân thiết, lại vừa là người thù lĩnh của họ. Vì vậy bên cạnh việc trau dồi bản lĩnh chính trị, mỗi cán bộ Đoàn phải thông thạo nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội, rèn luyện cho mình có một phương pháp công tác khoa học và đặc biệt là nắm vững những kỹ năng công tác thanh thiếu nhi. Cuốn sách “Kỹ  năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên” nhằm giúp các bạn tiếp cận những kỹ năng cụ thể: Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói trước công chúng, kỹ năng tổ chức lễ hội, hội trại, hội thao, hội thi

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100057537;

Kho Mượn: 200076592;


   

Phạm, Văn Nhân. Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên. T. 1; T. / Phạm Văn Nhân. – TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000. - 395tr. ; 19cm. – (Tủ sách kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên).

Môn loại: 369.4/ C120N

Giới thiệu nội dung:

Hiện nay, ma túy và các tệ nạn xã hội đang từ trong các ngõ ngách lan dần ra đường phố, len lỏi vào tận các trường học, đe dọa phủ một bức màn đen tối lên trên tương lai của thế hệ trẻ, những mầm non của đất nước. Đó là nguy cơ khiến cho những nhà giáo dục, những người có trách nhiệm, những tổ chức xã hội … băn khoăn lo lắng, tìm phương sách giải quyết.

Một trong những phương pháp giáo dục truyền thống là tập họp các em lại thành đội ngũ để dễ dàng hướng dẫn các em các kỹ năng hoạt động và để các em hòa mình vào thiên nhiên, tạo một sân chơi lành mạnh và bổ ích. Để duy trì và nuôi dưỡng những đội ngũ giúp cho các em vui vẻ và tự nguyện tham gia một cách nhiệt tình, phải có một chương trình sinh hoạt hấp dẫn và bổ ích. Vì vậy, bộ sách “Cẩm nang tổng hợp về kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên” gồm 2 tập đã ra đời nhằm giúp một tài liệu bổ ích cho việc huấn luyện Kỹ năng - kỹ thuật sinh hoạt dã ngoại. Đây là cuốn sách rất cần thiết cho các anh chị phụ trách, thầy cô hướng dẫn…

 

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100027796;100027797 (Tập 2);

Kho Mượn: 200032842, 200032843;

Kho Thiếu nhi: 500013687;500013686(Tập 2);

 

Những kỹ năng nghiệp vụ quan trọng cần biết đối với cán bộ Đoàn Thanh niên / Thùy Linh, Việt Trinh sưu tầm, hệ thống hóa. – H. : Thời đại, 2012. - 447tr. ; 28cm.

Môn loại: 324.597/ NH556K

Giới thiệu nội dung:

Thanh niên là lực lượng xã hội hùng hậu, có sức khoẻ, có trình độ học vấn, có tiềm năng sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh thế giới biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển của kinh tế tri thức, Đảng ta khẳng định: “Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thanh niên, để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác thanh niên Việt Nam hiện nay, thời gian qua, nhiều văn bản pháp luật, nhiều nghị quyết, chương trình hành động, quyết định… đã được ban hành. 

Nhằm giúp các cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên ôn lại những truyền thống vẻ vang của Đoàn và thanh niên trong quá trình đấu tranh cách mạng những năm qua, rèn luyện các kỹ năng mà thanh niên – đoàn viên thanh niên cần có, cũng như nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước, các Bộ, Ngành và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản Thời đại xuất bản cuốn sách “Những kỹ năng nghiệp vụ quan trọng cần biết đối với cán bộ Đoàn Thanh niên”.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100064632;

 

Trần, Quang Đức. 175 trò chơi tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội / Trần Quang Đức. – H. : Thanh niên, 2005. - 152tr. ; 21cm.

     Môn loại: 369.4/ M458TR

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách “175 trò chơi tập thể trong sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội” gồm hai chương:

Chương 1: Những lý thuyết cơ bản về trò chơi, trong đó nêu ngắn gọn ý nghĩa, tác dụng của trò chơi đối với con người, cũng những bí quyết tổ chức, hướng dẫn trò chơi, quy trình tổ chức một trò chơi;

Chương 2: Giới thiệu một số trò chơi, gồm 60 trò chơi được tổ chức trong lớp học, hội trường, buổi sinh hoạt, trên xe khi tham quan; 62 trò chơi tổ chức ở ngoài sân bãi; 20 trò chơi dân gian; 33 trò chơi dùng để phạt những người chơi sai;

Đây là cuốn sách có tính chất cẩm nang bổ ích giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong việc sử dụng các trò chơi cho phù hợp với lứa tuổi, đối tượng, đồng thời biến tấu, sáng tạo thêm nhiều trò chơi mới hấp dẫn….

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 000442971;

Kho Mượn: 200058744, 200058745;

 

Huỳnh, Toàn. Cẩm nang sinh hoạt câu lạc bộ đội nhóm Huỳnh Toàn, Quốc Trương.- TP. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2013. - 146tr. : ảnh; 19cm. – (Tủ sách Kỹ năng hoạt động thanh thiếu niên).

Môn loại: 369.4/ C120N

Giới thiệu nội dung:

Câu lạc bộ, đội nhóm là loại hình thanh thiếu nhi hữu hiệu. Câu lạc bộ, đội nhóm còn là mái ấm mang nhiều kỷ niệm, là nơi các bạn cùng sở thích cùng sinh hoạt rèn luyện. Để đạt được những điều đó thì phải tổ chức hoạt động câu lạc bộ, đội nhóm sao cho hiệu quả. Đó là lí do ra đời của cuốn sách này: “Cẩm nang sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm”của hai tác giả Huỳnh Toàn và Quốc Trương. Bằng những kinh nghiệm thực tế sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội, nhóm ở các cơ sở, các tác giả đã tập hợp và trình bày lại các nội dung sinh hoạt theo từng chuyên đề cụ thể cùng hình ảnh minh họa, giúp các cán bộ Đoàn, Hội, phụ trách Đội và các tổ chức đoàn thể khác khi xây dựng và phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm của mình.

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100065777;

Kho Mượn: 200095929, 200095930;


 

Trần, Văn Trung. Cẩm nang về kỹ năng nghiệp vụ hoạt động của bí thư chi đoàn / Trần Văn Trung. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 327 tr. : bảng; 21cm.  

Môn loại: 324.2597 / C120N

Giới thiệu nội dung:

Đối với Bí thư Đoàn kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức hoạt động có một vai trò hết sức quan trọng, quyết định sự thành bại trong công tác tổ chức, quản lý, lãnh đạo đoàn viên, thanh niên. Tài liệu Cẩm nang về kỹ năng nghiệp vụ hoạt động của Bí thư Chi đoàn góp phần bồi dưỡng, giới thiệu một số mô hình, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức các hoạt động đoàn cho đội ngũ Bí thư Chi đoàn.

Tài liệu gồm 3 phần:

Phần I: Một số vấn đề cơ bản về các tổ chức thanh niên;

Phần II: Thể thức văn bản trong công tác tổ chức của Đoàn thanh niên;

Phần III: Một số mô hình kỹ năng, tổ chức hoạt động của Bí thư Chi đoàn;

Tài liệu lưu giữ tại kho

Kho Đọc : 100057323;

CÁC TIN KHÁC