Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.016.770
Đang online: 30

[ Đăng ngày: 18/08/2019 ]

1. Hồ Chí Minh và bản Di chúc trường tồn lịch sử/ Phạm Ngọc Anh ... [và những người khác]. – Hà Nội:  Thanh niên, 2017. - 338 tr. ; 21cm.

Môn loại335.4346 / bH450CH

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100076929

 

Giới thiệu nội dung:

Bác Hồ đã để lại cho toàn thể đồng bào và chiến sĩ hai miền Nam, Bắc một bản Di chúc lịch sử căn dặn với chúng ta ngày nay và các thế hệ mai sau những công việc cần thiết và cấp bách phải làm sau khi cuộc khánh chiến chống Mỹ thắng lợi. Đồng thời, Di chúc còn là sự nghiệp cách mạng của quần chúng nhân dân mà Người khởi xướng và lãnh đạo. Bản Di chúc chứa đựng nhiều giá trị đặc sắc và độc đáo về đạo đức, nhân văn, văn hóa, triết học…Nhưng bao hàm tất cả giá trị của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Tập hợp các bài viết, bài tham luận về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hóa, thanh niên... trong bản Di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh

2.Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những địa danh lịch sử gắn với cuộc đời cách mạng của người / Nhóm trí thức Việt tuyển chọn. – Hà Nội:  Lao động, 2012. - 391 tr. ; 27cm.

Môn loại344.59703 / S450T

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100065909

Kho Mượn:200096214 

Giới thiệu nội dung:

Bản Di chúc lịch sử, quê hương yêu dấu, những năm tháng tìm đường cứu nước ở hải ngoại; Việt Nam những địa danh lịch sử nơi chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo tổng khởi nghĩa và kháng pháp; Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Xã Hội Chủ Nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( 1945 - 1969). Bản Di chúc là những lời căn dặn cuối cùng đầy tâm huyết, thắm đượm tình người của Chủ tịch Hồ Chí Minh; một di sản vô cùng quý báu của dân tộc và nhân loại.

3. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một văn kiện lịch sử/ Nông Đức Mạnh ... [và những người khác]. – Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia, 2019. - 947 tr.  ; 24cm.

Môn loại335.4346 / bD300C

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc: 100053200

 

Giới thiệu nội dung:

Giới thiệu toàn văn di chúc của Bác, quá trình Bác Hồ viết di chúc, một số văn kiện của Đảng và Nhà nước về thực hiện di chúc của Người. Ngoài ra còn có các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị và các nhà khoa học nghiên cứu về di chúc như một văn kiện lịch sử về giá trị, phản ánh tập trung tư tưởng, tình cảm của Người dặn lại các thế hệ sau.

4. Giá trị nhân văn trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh / [Võ Nguyên Giáp ...và những người khác]. -Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 212 tr. ; 21cm.

Phụ lục: tr.155-207.

Môn loại. 959.704092 / GI-100TR

Tài liệu lưu giữ tại: Kho đọc 

Giới thiệu nội dung:

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hóa – văn nghệ giới thiệu ấn phẩm “Giá trị nhân văn trong di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh”. Quyển sách là tập hợp những tư liệu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng nhân văn trong Di chúc của Người do Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Vũ Kỳ, cùng các giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu thực hiện, đặc biệt là ký sự văn học của nhà văn Hồ Phương viết về những ngày cuối đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

5. Nguyễn, Văn Dương.Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản Tuyên ngôn độc lập/ Sưu tầm, biên soạn: Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến. H. :Thanh niên, 2017. - 219 tr. : ảnh ; 21cm.

Môn loại959.704 / CH500T

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100076932

 

Giới thiệu nội dung:

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản tuyên ngôn thể hiện ý chí hòa bình và quết tâm sắt đá của nhân dân ta trong công cuộc bảo vệ nền độc lập vừa mới giành được. Cuốn sách giới thiệu về quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập, những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng của dân tộc, những bài viết, bài nghiên cứu về ý nghĩa và sức sống trường tồn của bản Tuyên ngôn độc lập.

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Tuyên ngôn độc lập đến Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. – Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2006. -333 tr. : 1 ảnh chân dung, 21 cm.

Môn loại959.7032 / NH556C

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100070236

Kho Mượn: 200102781, 200102782

 

Giới thiệu nội dung:

Cuốn sách là tập hợp có chọn lọc những văn kiện, bài nói của Bác Hồ xoay quanh chủ đề củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp, có trình bày khái quát những diễn biến chính của đất nước từ ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến cuối năm 1946 và một số tập hồi ức của những người học trò – những cộng sự viết về Bác trong thời điểm lịch sử.

7. Đặng,  Việt Thủy. Từ Bến Nhà Rồng đến Ba Đình lịch sử/Biên soạn : Đặng Việt Thủy (chủ biên) , Nguyễn Minh Thủy. Nội : Quân đội nhân dân, 2011. - 246 tr.  ; 21cm.

Phụ lục: tr. 173-244. - Thư mục: tr. 245

Môn loại959.7032 / T550B

Tài liệu lưu giữ tại  kho

Kho Đọc : 100061238

Kho Mượn: 200088023, 200088024

 

Giới thiệu nội dung:

Cuộc đời và sự nghiệp vinh quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “ một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội”. Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn liền với vận mệnh của dân tộc, cuộc đấu tranh của nhân dân ta cho độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách ghi lại một chặng đường hết sức khó khăn, gian khổ nhưng cũng đầy vinh quang của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CÁC TIN KHÁC