Liên kết website :
Hỗ trợ trực tuyến
Số người truy cập: 2.054.122
Đang online: 25

[ Đăng ngày: 08/01/2020 ]
 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.  T.1:1930-1954, Q.1: 1930-1945 Trịnh Nhu (chủ biên)...và những người khác. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. – 768tr ; 24cm.
Đầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Thư mục: tr. 741-761
Môn loại: 324.597075                              
Tài liệu lưu giữ tại  kho
 Kho Đọc : 100078346

 Giới thiệu nội dung
Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phản ánh quy luật phát triển tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp ở nước ta. Sự ra đời của Đảng chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và lực lượng lãnh đạo, đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo quỹ đạo cách mạng vô sản, khởi đầu và mở đường cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuốn sách tái hiện chân thực giai đoạn lịch sử mở đầu đầy khó khăn, thử thách và vô cùng vẻ vang, oanh liệt của Đảng ta, nhân dân ta. Trình bày lịch sử ra đời và quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1930 đến năm 1945 gồm: Nguyễn Ái Quốc xác định con đường giải phóng dân tộc và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng (1930-1931); đấu tranh khôi phục hệ thống tổ chức đảng và phong trào cách mạng, Đại hội lần thứ I của Đảng (1932-1935), Đảng lãnh đạo cao trào dân chủ, chống nguy cơ phát xít và chiến tranh (1936-1939)...


   
 
 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T. 1: 1930-1954, Q. 2: 1945-1954 Trịnh Nhu (chủ biên)...và những người khác. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. –676tr ; 24cm.
Đầu trang tên sách ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Lịch sử Đảng
Phụ lục: tr. 589-649.
Thư mục: tr. 650-670
Môn loại: 324.597075
Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100078786

Giới thiệu nội dung: 
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. T.1, Q.2: 1945-1954. Tiếp tục trình bày lịch sử quá trình lãnh đạo của Đảng từ năm 1945 đến năm 1954 gồm: Đảng lãnh đạo thiết lập, bảo vệ chế độ dân chủ cộng hòa, chuẩn bị kháng chiến toàn quốc (tháng 9/1945 - tháng 12/1946); Đảng phát động, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến toàn quốc, tiến tới giành thế chủ động chiến lược (tháng 12/1946 - tháng 12/1950) và lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi (1951-1954). Những thắng lợi vẻ vang trong giai đoạn cách mạng 1930 - 1945 đã cho thấy, sự ra đời, xây dựng, trưởng thành của Đảng gắn liền với mỗi bước thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành chính quyền về tay nhân dân và kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất của dân tộc. 
Lê, Mậu Hãn. Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2018) Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. – 507tr ; 21cm.
Môn loại: 324.259707
Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100079275
Kho Mượn: 200117038, 200117039

Giới thiệu nội dung: 
Nội dung cuốn sách phản ánh một cách khái quát có hệ thống các Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập đến nay.
Nội dung cuốn sách gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Các Đại hội và Hội nghị Trung ương
Giới thiệu các Đại hội và Hội nghị Trung ương qua các thời kỳ: Hội nghị thành lập ĐCS Việt Nam ( năm 1930); Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (tháng 2 - 1951); …đến Đại hội đại biểu toàn quốc lấn thứ XII của Đảng ( tháng 1 - 2016).
Phần thứ hai: Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư
Nói về Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư qua các thời kỳ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú…đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 


 
 
 Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới Nguyễn Thị Quế(chủ biên) ...[và những người khác]. – Hà Nội : Lý luận chính trị, 2018. – 514tr ; 21cm.
Thư mục:tr.502-508.
Môn loại: 324.204
Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100078154,
Kho  Mượn: 200114832

Giới thiệu nội dung:
Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa cấp Bộ trọng điểm giai đoạn 2015 – 2018
“ Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. 
Nội dung cuốn sách được làm 2 phần:
Phần thứ nhất: Lý luận chung về đảng chính trị, đảng cầm quyền và quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước: Nêu ra một số khái niệm; Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin về quan hệ giữa đảng chính trị, đảng cầm quyền với nhà nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước…
Phần thứ hai: Mô thức quan hệ giữa đảng cầm quyền với nhà nước ở một số quốc gia trên thế giới: Thực tiễn, nhận xét và bài học kinh nghiệm.


 


 

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp Hà Quốc Trị (chủ biên) ... [và những người khác]. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2018. – 272tr ; 21cm.
Thư mục: tr.263-268
Môn loại: 324.259707
Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100076588

Giới thiệu nội dung
:
Trong những năm qua, cùng với đấu tranh chống tham nhũng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, thể hiện rõ trong các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, trong Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hàng năm. “Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta hiện nay - Những vấn đề đặt ra và giải pháp” Nhằm góp phần làm rõ vai trò của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong đấu tranh phòng, chống lãng phí, tập thể tác giả công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã biên soạn. Cuốn sách tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống lãng phí từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa X (năm 2006) đến nay, những kết quả đạt được và những hạn chế, từ đó đề ra phương hướng, giải pháp chủ yếu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở nước ta trong thời gian tới.
 


 
 Ý Đảng quyện lòng dân [Hồng Thanh ...và những người khác]. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017. – 848tr ; 24cm.
Đầu trang tên sách ghi: Báo Nhân dân.
Môn loại: 324.259707
Tài liệu lưu giữ tại  kho
Kho Đọc : 100075805

Giới thiệu nội dung
Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cho xuất bản cuốn sách "Ý Đảng quyện lòng dân" tập hợp các bài ghi chép theo trình tự thời gian với nội dung chủ đề như đầu đề thể hiện. Đó là những vấn đề về nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị các cấp, xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; mở rộng quan hệ hợp tác trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng / Mai Trực (chủ biên) ... [và những người khác]. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. – 498tr ; 24cm.
Môn loại: 324.259707
Giới thiệu nội dung:
Kiểm soát quyền lực ở nước ta qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn của việc kiểm soát quyền lực qua công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật và phát huy các kết quả đạt được, khắc phục các hạn chế, yếu kém trong việc kiểm soát quyền lực. 
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương: 
Chương 1: Một số vấn đề kiểm soát quyền lực thông qua công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng;
Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng đối với kiểm soát quyền lực ở nước ta và những vấn đề đặt ra;
Chương 3: Quan điểm, phương hướng, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp kiểm soát quyền lực thông qua công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng thời gian tới 
   Cao Văn Thống. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn mới Cao Văn Thống, Vũ Trọng Lâm. – Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2019. – 463tr ; 20,5cm.
Môn loại: 324.259707 

Giới thiệu nội dung:  
Thực tiễn cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt gần 90 năm qua đã khẳng định vai trò quan trọng, có ý nghĩa quyết định của đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, muốn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Vì vậy Đảng ta luôn chú trọng công tác cán bộ, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ có đức, có tài, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân.
Cuốn sách nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên các cấp, các ngành có được hệ thống thông tin về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ;
Chương II: Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong thời gian qua;
Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới. 
 
CÁC TIN KHÁC